ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2567 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อ : 27 มีนาคม 2567
โรงเรียนสา
26 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ต้อนรับ ดร.สิงห์เพชร สุทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และผู้บริหารในสังกัด ในการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถา
เมื่อ : 24 มีนาคม 2567
โรงเรียนสา
โรงเรียนสา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
เมื่อ : 24 มีนาคม 2567
โรงเรียนสา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 13 มีนาคม 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อ : 3 มีนาคม 2567
โรงเรียนสา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "Open House Open Mind" ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "หนองบัวเกมส์"
เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน )
เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567-3 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนสา
ร้อยละของครูที่กรอกข้อมูลรายโรงเรียน
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง


10 รางวัลล่าสุดของโรงเรียน
รางวัลนำเสนอผลงานนิทรรศการ ได้รับรางวัล ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม “Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน” โรงเรียนน่านนคร
ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม เรื่อง วาดเอาไว้ในใจเธฮ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนแม่จริม ได้รับรองการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนแม่จริม
โรงเรียน นำเสนอผลงานนิทรรศการ ได้รับรางวัล ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม “Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน” โรงเรียนแม่จริม
โรงเรียน นำเสนอผลงานนิทรรศการ ได้รับรางวัล ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม “Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน” โรงเรียนแม่จริม
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำน้องสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน โรงเรียนแม่จริม
รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนแม่จริม
รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับ 4 การคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค (ด้านการจัดการเรียนรู้) ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) โรงเรียนแม่จริม
รางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 3 ติดต่อกัน โรงเรียนแม่จริม
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โรงเรียนแม่จริม
10 รางวัลล่าสุดของครู
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปี 2566 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
รางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปี 2566 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
รางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปี 2566 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันทักษะปฏิบัติการเคมี ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 10) นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
เกียรติบัตรนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาต้น การแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 10) นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
กียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
10 รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร CS Unplugged ระยะเวลา 2 ชั่วโมง นายสหัสวัต สุวรรณ
ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Coding ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม ระยะเวลา 2 ชั่วโมง นายสหัสวัต สุวรรณ
Microsoft Office PowerPoint 2016 นายสิทธิชัย ศศิทัตต์
Microsoft Office Word 2016 นายสิทธิชัย ศศิทัตต์
Microsoft Office Word 2016 นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์
Digital Code of Merit นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว
ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การเขียนโปรแกรม ด้วย SCRATCH ระยะเวลา 2 ชั่วโมง นายสหัสวัต สุวรรณ
ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร กุญแจสู่ความสำเร็จ Growth Mindset ระยะเวลา 2 ชั่วโมง นายสหัสวัต สุวรรณ
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำครูสังคตมศึกษา นายกรภู ไชยวงศ์
10 รายงานการพัฒนาตนเองล่าสุด
การใข้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
การพัฒนาทางไกลด้วยยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน นางนันทวัน แดงฟู
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การเป็นข้าราชการ นางนันทวัน แดงฟู
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ นายกฤษนัส วังสาร
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ นางนันทวัน แดงฟู
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน นางนันทวัน แดงฟู