ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "Open House Open Mind" ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "หนองบัวเกมส์"
เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน )
เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567-3 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนสา
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประำเทศไทย ปี 2567 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
เมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ร่วมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567-2 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อ : 24 มกราคม 2567
โรงเรียนสา
ร้อยละของครูที่กรอกข้อมูลรายโรงเรียน
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง


10 รางวัลล่าสุดของโรงเรียน
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รางวัลทุนการต่อยอดภาพยนต์ในหัวข้อ "Reconnecting" การผลิตหนังสั้นและสารคดี NAN FEST Short Film "ม่วน นัน สัน เล่า" โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนสา ได้รับเกียรติบัตร รับรองว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปี พ.ศ. 2566 โครงการทดสอบการพัฒนาการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา (TEDET) โรงเรียนสา
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล : Accelerating Change” เนื่องใน วันส้วมโลก (World Toilet Day) ประจำปี 2566 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งข้นตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด โรงเรียนสา
the School that cares about students' languages development in The Program to Enhance the English Proficiency for Thai Students since 2009 which is a program to encourage, support and promote students in English-Thai-Chinese Usage โรงเรียนสา
นักเรียนโรงเรียนสาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขัน A.I.CAR ผลงานใน AIRE (A.I. Robot Education) การแข่งขัน. 3 ธันวาคม 2023 หอหุ่นยนต์ชั้น 2 เมืองอินช็อน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โรงเรียนสา
รางวัลรองชนะเลิศ โครงการ กล้าดี ปีที่ 8 ประจำปี 2566 โรงเรียนสา
รางวัล ระดับเหรียญทอง "การประกาดสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน" ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสา
รางวัลยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
10 รางวัลล่าสุดของครู
ผู้ฝึกสอนทีมนักกีฬาคริกเก็ตหญิง สังกัดจังหวัดน่าน นายเกรียงไกร คำมอญ
ดูแลและฝึกสอนกีฬาคริกเก็ต นายเกรียงไกร คำมอญ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่ฯ รางวัลเหรียญทอง หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่ฯ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 หุ่นยนต์ระดับกลาง มัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่ฯ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ หุ่นยนต์ระดับกลาง มัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่ฯ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ หุ่นยนต์ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นายมานิตย์ พรมถานา
ผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดน่าน นายมานิตย์ พรมถานา
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน นายมานิตย์ พรมถานา
เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเทคบอล นายนิรันดร์ กันตา
10 รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
ค่าย STEM& ROBOT (นวัตกรรมสู่นวัตกรรม) โครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
อบรมการใช้เครื่องมือ ChatGPT สำหรับการเรียนขั้นต้น น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Competency) นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ โครงการสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างสื่อสุขภาวะ สู่ปฏิบัติการทางสังคม นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
การอบรมทักษะพื้นฐานกีฬาฟลอร์บอล นางสุจินดา ทรายแหลมทอง
การอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" น.ส.สมใจ เนตรทิพย์
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Tools สำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ น.ส.สมใจ เนตรทิพย์
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ น.ส.สมใจ เนตรทิพย์
กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ" น.ส.สมใจ เนตรทิพย์
10 รายงานการพัฒนาตนเองล่าสุด
อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ นายนิรันดร์ กันตา
อบรบผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่1/2566 นายอัครพนธ์ คงตาล
เทคนิคการใช้เครื่องมือ Digital เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 นายอัครพนธ์ คงตาล
การอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หัวข้อ "เว็บนำเสนอด้วย Google Sites" น.ส.เบญจพร ธนะมิตร
หลักสูตรอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ รุ่น 2 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ
การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชิชีพทางการศึกษาออนไลน์ ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์ น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
เพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพออนไลน์ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค หลักสูตร ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายสมภพ ใจบุญ