รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับ A
รายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A
ได้รับเมื่อ 24/12/2563
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สพฐ., สพม.เขต 37
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตร ITA Online ระดับ A