รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง
รายละเอียด ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง
ได้รับเมื่อ 25/08/2563
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง