รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็น "องค์กรคุณธรรม"
รายละเอียด โรงเรียนหนองพิทยาคม เป็น "องค์กรคุณธรรม" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2559 - 2564)
ได้รับเมื่อ 08/02/2564
ได้รับจากหน่วย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม