รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คลิปสั้น)
รายละเอียด ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คลิปสั้น) "ต้นฉบับที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2563 ประเภททีม
ได้รับเมื่อ 24/08/2563
ได้รับจากหน่วย สำนักงานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตร