รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน
รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรม
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 01/02/2565
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตร