รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง ประจำปี ๒๕๖๕
รายละเอียด รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง
ได้รับเมื่อ 30/06/2565
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1