รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชกาลที่ 10
รายละเอียด การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ได้รับเมื่อ 25/08/2565
ได้รับจากหน่วย จังหวัดน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2