รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล รางวัลคุณภาพดีเยี่ยม นำเสนอผลงาน ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 09/12/2565
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1