รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ โรงเรียนขนาดเล็ก
รายละเอียด การประกวดแข่งขันผลงานโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
ได้รับเมื่อ 10/07/2566
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตร ผลการคัดเลือกผลงาน ประกาศผลคัดเลือกBest