รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ
รายละเอียด โครงการโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ พื้นที่ภาคสงฆ์ที่ 6
ได้รับเมื่อ 15/09/2565
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
เอกสาร/หลักฐาน โล่รางวัล