รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายละเอียด รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ได้รับเมื่อ 30/06/2566
ได้รับจากหน่วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 1