รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
รางวัล รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 26/04/2566
ได้รับจากหน่วย กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1