รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ระดับ A
รายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ระดับ A ประจำปีการศึกษา 2563
ได้รับเมื่อ 24/12/2563
ได้รับจากหน่วย สำนักงานป้องกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เอกสาร/หลักฐาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ระดับ A เกียรติบัตร ITA Online