รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รางวัลเหรียญทอง
รายละเอียด รางวัลเหรียญทอง เรื่องรูปแบบพัฒนาผู้เรียนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Dek D Nan Model ในการคัดผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
ได้รับเมื่อ 17/07/2563
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตรเหรียญทอง Dek D Nan Model