รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล การทำความดีผ่านโครงการคุณธรรมเรื่อง การบริหารการจัดการขยะตามหลัก 3Rs
รายละเอียด โครงงานคุณธรรม "ปณิธานแห่งความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
ได้รับเมื่อ 05/12/2563
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1