รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
รายละเอียด โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
ได้รับเมื่อ 12/01/2563
ได้รับจากหน่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1