รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รางวัล รางวัลโรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสาตร์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด รางวัลโรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสาตร์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับเมื่อ 09/09/2562
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การส฿กาษมัธยมศึกษาเขต 37
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1