รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
รางวัล รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 14/06/2566
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1