รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รางวัล ได้รางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต
รายละเอียด รางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต การคัดเลือกผลงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้รับเมื่อ 29/08/2566
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1