รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อสร้างสรรค์นักเรียน นักศึกษาต้นแบบ หัวข้อ "สื่อสารสรรค์นักเรียนนักศึกษาต้นแบบ"
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 26/09/2566
ได้รับจากหน่วย กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตร รูป