รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
รางวัล รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 14/07/2566
ได้รับจากหน่วย กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตร