รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รางวัล ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง "การประกวดสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน"
รายละเอียด จังหวัดน่าน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ชื่อผลงาน "รักษ์ พิมาต รวน" ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง "การประกวดสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน" ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้รับเมื่อ 22/09/2566
ได้รับจากหน่วย จังหวัดน่าน
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1