รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนแม่จริม
รางวัล รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง
รายละเอียด รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
ได้รับเมื่อ 30/06/2566
ได้รับจากหน่วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/หลักฐาน เกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวฯ