รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 25/08/2563
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1