รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 26/06/2562
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1