รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 26/06/2562
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1