รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รางวัล ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต
รายละเอียด
ได้รับเมื่อ 30/09/2562
ได้รับจากหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เอกสาร/หลักฐาน ไม่มีเอกสาร