รางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ
รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนชื่อพืช (ผัก ผลไม้ เมล็ดพันธุ์) แมลง สัตว์ และประมง (Lab กริ๊ง)
รายละเอียด งานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ
ได้รับเมื่อ 26/07/2562
ได้รับจากหน่วย กรมส่งเสริมการเกษตร
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1