done
สหวิทยาเขตเวียงปอ
จำนวนบุคลากร
336 คน
จำนวนผู้รายงาน
185 คน
ร้อยละผู้รายงาน
55.06 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 สตรีศรีน่าน 134 91
67.91%
14 1 23 0
2 น่านประชาอุทิศ 11 10
90.91%
10 6 0 0
3 นาน้อย 50 51
102%
16 32 28 31
4 สา 76 76
100%
22 55 56 41
5 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 13 12
92.31%
23 23 0 1
6 สารทิศพิทยาคม 13 12
92.31%
10 5 2 0
7 นาหมื่นพิทยาคม 24 15
62.5%
13 7 2 1
8 เมืองลีประชาสามัคคี 8 3
37.5%
12 1 0 0
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า