done
สหวิทยาเขตเวียงปอ
จำนวนบุคลากร
337 คน
จำนวนผู้รายงาน
180 คน
ร้อยละผู้รายงาน
53.41 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 สตรีศรีน่าน 133 87
65.41%
14 1 23 0
2 น่านประชาอุทิศ 11 9
81.82%
10 0 0 0
3 นาน้อย 49 50
102.04%
16 31 28 31
4 สา 76 74
97.37%
22 49 48 41
5 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 13 12
92.31%
23 19 0 1
6 สารทิศพิทยาคม 13 7
53.85%
10 5 2 0
7 นาหมื่นพิทยาคม 24 15
62.5%
13 7 2 1
8 เมืองลีประชาสามัคคี 10 2
20%
12 0 0 0
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า