done
สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
จำนวนบุคลากร
295 คน
จำนวนผู้รายงาน
232 คน
ร้อยละผู้รายงาน
78.64 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 113 91
80.53%
22 7 25 10
2 บ่อสวกวิทยาคาร 10 10
100%
12 5 0 0
3 แม่จริม 30 24
80%
12 27 8 2
4 บ้านหลวง 32 22
68.75%
11 1 11 0
5 สันติสุขพิทยาคม 28 17
60.71%
13 14 37 26
6 น่านนคร 14 11
78.57%
11 9 0 0
7 ศรีนครน่าน 12 7
58.33%
10 0 1 0
8 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 47 48
102.13%
12 15 2 2
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า