done
สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
จำนวนบุคลากร
298 คน
จำนวนผู้รายงาน
232 คน
ร้อยละผู้รายงาน
77.85 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 113 90
79.65%
22 7 25 10
2 บ่อสวกวิทยาคาร 11 11
100%
12 4 0 0
3 แม่จริม 30 24
80%
12 19 8 2
4 บ้านหลวง 32 21
65.62%
11 1 11 0
5 สันติสุขพิทยาคม 30 18
60%
13 13 27 26
6 น่านนคร 14 9
64.29%
11 6 0 0
7 ศรีนครน่าน 12 7
58.33%
10 0 1 0
8 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 47 48
102.13%
12 15 2 2
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า