done
สหวิทยาเขตวรนคร
จำนวนบุคลากร
255 คน
จำนวนผู้รายงาน
193 คน
ร้อยละผู้รายงาน
75.69 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 ปัว 96 81
84.38%
15 5 2 2
2 เมืองแงง 11 10
90.91%
18 4 3 1
3 ทุ่งช้าง 27 26
96.3%
10 14 4 19
4 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 45 46
102.22%
12 19 0 0
5 พระธาตุพิทยาคม 14 13
92.86%
14 21 150 9
6 บ่อเกลือ 28 29
103.57%
13 10 2 5
7 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 29 22
75.86%
21 13 2 3
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า