done
สหวิทยาเขตศิลาทอง
จำนวนบุคลากร
193 คน
จำนวนผู้รายงาน
200 คน
ร้อยละผู้รายงาน
103.63 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 17 17
100%
13 8 0 0
2 มัธยมป่ากลาง 35 35
100%
12 16 0 0
3 ท่าวังผาพิทยาคม 72 67
93.06%
30 31 0 0
4 สารธรรมวิทยาคาร 13 9
69.23%
17 15 0 0
5 หนองบัวพิทยาคม 15 15
100%
9 15 28 4
6 เมืองยมวิทยาคาร 12 12
100%
18 8 1 0
7 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 22 19
86.36%
12 8 1 1
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า