done
สหวิทยาเขตศิลาทอง
จำนวนบุคลากร
189 คน
จำนวนผู้รายงาน
195 คน
ร้อยละผู้รายงาน
103.17 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 17 17
100%
13 8 0 0
2 มัธยมป่ากลาง 33 33
100%
12 13 0 0
3 ท่าวังผาพิทยาคม 73 65
89.04%
30 31 0 0
4 สารธรรมวิทยาคาร 14 10
71.43%
17 15 0 0
5 หนองบัวพิทยาคม 15 15
100%
9 13 18 4
6 เมืองยมวิทยาคาร 12 12
100%
18 8 1 0
7 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 18 16
88.89%
12 8 1 1
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า