ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
โดย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-25 14:23:00)