โรงเรียนแม่ข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยม
ประกอบด้วย