โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร สพม.น่าน
ประกอบด้วย