เผยแพร่ผลงาน

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 SPM.NAN Big Data นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ 12 มกราคม 2565 2565
2 หัตถศิลป์ถิ่นเวียงป้อ สานต่อหลักปรัชญา นายฐิติกร ไชยจันดี 13 มกราคม 2565 2565
3 เว็บไซต์ครูเกรียงไกร ไชยภักษา นายเกรียงไกร ไชยภักษา 18 มกราคม 2565 2565
4 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ online นายจักรกฤษณ์ พรมไชย 19 มกราคม 2565 2565
5 Web Site ครูจักรกฤษณ์ นายจักรกฤษณ์ พรมไชย 19 มกราคม 2565 2565
6 Active English Class By..Kru Busaraporn น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ 20 มกราคม 2565 2565
7 INSTRUCTIONAL MEDIA น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร 20 มกราคม 2565 2565
8 แผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ น.ส.เกศินี มูลต๊ะ 21 มกราคม 2565 2565
9 การบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model น.ส.อริศรา สะสม 21 มกราคม 2565 2565
10 เกมออนไลน์: สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
11 เกมออนไลน์: สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ NFPA น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
12 คลิปประกวดสื่อการสอนออนไลน์: ประเภทของสารเคมีและสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
13 คลิปประกวดสื่อการสอนออนไลน์: สารละลาย น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
14 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์: ฉลากสารเคมีและสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ระบบ GHS และ NFPA น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
15 แบบฝึกหัดออนไลน์: ปฏิกิริยารีดอกซ์ น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
16 แบบฝึกหัดออนไลน์: เซลล์กัลวานิก น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส.วรรณิศา จินนะ 21 มกราคม 2565 2565
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางชนิดา กิติตุ้ย 22 มกราคม 2565 2565
19 site ครูอบดนตรี น.ส. พันนิตา วงษารัฐ 22 มกราคม 2565 2565
20 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP นางสุดาพร เหรียญพิมาย 22 มกราคม 2565 2565
21 แฟ้มสะสมผลงานครู นางอรุณี ชัยพิชิต 22 มกราคม 2565 2565
22 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7 ขั้น (7E) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางนิ่มนภา อินทร์กอง 22 มกราคม 2565 2565
23 โปรแกรมค่าดัชนีมวลกาย(BMI)และสมรรถภาพทางกาย นายชาติชาย ทองแดง 22 มกราคม 2565 2565
24 แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) นางดาราลักษณ์ อินปา 23 มกราคม 2565 2565
25 E-Portfolio นางดาราลักษณ์ อินปา 23 มกราคม 2565 2565
26 บทเรียนออนไลน์ วิชา IS นางดาราลักษณ์ อินปา 23 มกราคม 2565 2565
27 บทความ โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" นางดาราลักษณ์ อินปา 23 มกราคม 2565 2565
28 Best Practice การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการบันได ๕ ขั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บูรณาการตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) นางดาราลักษณ์ อินปา 23 มกราคม 2565 2565
29 โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA นางดาราลักษณ์ อินปา 23 มกราคม 2565 2565
30 Chemistry online class นางวิวาพร ชายครอง 23 มกราคม 2565 2565
31 แบ่งปันปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้ YO-Reggae นายธีระพันธ์ ทะก๋า 23 มกราคม 2565 2565
32 เว็ปไซต์ครูรังสรรค์ ไกรสีกาจ นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ 23 มกราคม 2565 2565
33 สื่อการสอนออนไลน์ นายชัยศิริ ศิริรัตน์ 24 มกราคม 2565 2565
34 ชุุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7 - E Learning Cycle) หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 4 เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ นางมธุละดา วีระพันธ์ 24 มกราคม 2565 2565
35 Future Continuous Tense นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
36 Future Simple Tense นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
37 แบ่งปันไอเดียการสอน นางมณีรัตน์ แก้วพรม 24 มกราคม 2565 2565
38 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
39 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 2 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
40 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ Upstream ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
41 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ Upstream ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
42 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสุธิดา โสภารัตน์ 25 มกราคม 2565 2565
43 เว็บไซต์ครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว 25 มกราคม 2565 2565
44 หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว 25 มกราคม 2565 2565
45 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายเกษมศานต์ กาวิชัย 25 มกราคม 2565 2565
46 ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน นางสาวโรสรินพร อินชื่น 26 มกราคม 2565 2565
47 เผยแพร่เอกสารPA-2564 นายดำรงค์ คันธะเรศย์ 26 มกราคม 2565 2565
48 เว็บไซต์ “ภาษาไทย วิถีไทย” นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์ 26 มกราคม 2565 2565
49 กิจกรรมการเรียนการสอน นายสมภพ ใจบุญ 26 มกราคม 2565 2565
50 The Genius English น.ส.วิลันดา กอบกอง 27 มกราคม 2565 2565
51 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดที่มีชีวิต (Liveworksheets) ในการ เรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 2 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน น.ส.ณีรวัลย์ ไชยวงค์ 28 มกราคม 2565 2565
52 กิจกรรม Classroom ในสถานการณ์ covid-19 "การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง" นางจิรารัตน์ บริวัน 29 มกราคม 2565 2565
53 กิจกรรม Classroom ในสถานการณ์ covid-19 "สถิติเบื้องต้น" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นางจิรารัตน์ บริวัน 29 มกราคม 2565 2565
54 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างงานกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ 29 มกราคม 2565 2565
55 เว็บไซต์สื่อการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.6 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ 29 มกราคม 2565 2565
56 ห้องเรียนสังคม by ครูมลฤดี นางมลฤดี บุญงาม 30 มกราคม 2565 2565
57 บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เปิดกล้องส่องอเมริกาเหนือ เล่ม 1 ทำเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ 30 มกราคม 2565 2565
58 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นายบุญนัก ยศหล้า 30 มกราคม 2565 2565
59 การใช้กีตาร์ฝึกไล่บันไดเสียง G Major นายกิตติศักดิ์ มะโน 31 มกราคม 2565 2565
60 Site แฟ้มสะสมผลงานครูกันตพงษ์ หมั่นดี นายกันตพงษ์ หมั่นดี 31 มกราคม 2565 2565
61 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ On – Site with New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 รายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23104 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน 31 มกราคม 2565 2565
62 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM EDUCATION สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน 31 มกราคม 2565 2565
63 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส.จินตนา อำขำ 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565
64 Websites เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565
65 การเผยแพร่ผลงานวิจัย น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565
66 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง นางธิดา เสมอใจ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2565
67 งานวิจัย กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางธิดา เสมอใจ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2565
68 แหล่งเรียนรู้ทุเรียนน่าน นันทบุรีวิทยาฯ นายมานิตย์ พรมถานา 3 กุมภาพันธ์ 2565 2565
69 สื่อการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ละครตะวันตก นายฐิติกร ไชยจันดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 2565
70 สอนออนไลน์สไตล์ครูแอน น.ส.จินตนา อำขำ 3 กุมภาพันธ์ 2565 2565
71 วันทะนาบะตะ น.ส.จินตนา อำขำ 3 กุมภาพันธ์ 2565 2565
72 ครูไทยยังยิ้มได้ทุกสถานการณ์ -โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
73 เพลงโคกหนองนาท่าวังผาโมเดล -ฝาแฝด สตูดิโอ น่าน นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
74 VTR นำเสนอ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปี 2564 นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
75 0:02 / 9:49 การฝึกการหมุนเพื่อทดแทนตำแหน่ง ในกีฬาฟุตซอล โดยครูนิยมศิลป์ สุนทร นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
76 ขอบคุณครูภูไพร - อาหลิน เปรมสินี ประทุมไพโรจน์ - ฝาแฝด สตูดิโอ จ.น่าน นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
77 ยุวกาชาด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปี 2563 นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
78 เพลงพลังใจ.HD 2018- ฝาแฝด สตูดิโอ น่าน นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
79 เพลงป่๋าไหวสั่งลุย (ครูไสว สุทธไชย) - ดลยา อุดมผล HD 2020 -ฝาแฝด สตูดิโอ น่าน นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
80 0:02 / 3:58 01 การถอดบทเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2563 นายนิยมศิลป์ สุนทร 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
81 ครูดี ศรี สพม.น่าน นางดาราลักษณ์ อินปา 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
82 นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 นางดาราลักษณ์ อินปา 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
83 นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 นางดาราลักษณ์ อินปา 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
84 ครูดีศรีสพม.น่าน นางนิตยา พรมมินทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 2565
85 เพจ โอ้.เด็กมอ-รอ นายจักรกฤษณ์ พรมไชย 12 กุมภาพันธ์ 2565 2565
86 ช่องยูทูป โอ้.เด็กมอ-รอ นายจักรกฤษณ์ พรมไชย 12 กุมภาพันธ์ 2565 2565
87 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองแงง นางศรีไพ จิตอารี 23 กุมภาพันธ์ 2565 2565
88 สื่อการสอน น.ส.มนัญยา สายซอ 22 มีนาคม 2565 2565
89 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง นายแท้ นามแก้ว 23 มีนาคม 2565 2565
90 การศึกษาการกักอนุภาคในหลุมแสงจากคลื่นนิ่งและหลุมแลตทิชของแสงจากปรากฎการณ์ทัลบอต นายแท้ นามแก้ว 23 มีนาคม 2565 2565
91 เอกสารขอรับรางวัลครูดี ศรี สพม.น่าน นายพรณภัทร ยาสมุทร 25 มีนาคม 2565 2565
92 สือมัลติมีเดีย นายกรภู ไชยวงศ์ 26 มีนาคม 2565 2565
93 โรงเรียนของพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฏีใหม่ คนอยู่ดี ป่าอยู่ได้ นายมานิตย์ พรมถานา 1 เมษายน 2565 2565
94 สื่อการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ เรื่อง "รำวงมาตรฐาน" นายฐิติกร ไชยจันดี 12 พฤษภาคม 2565 2565
95 สื่อ info graphic เรื่อง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธีระพันธ์ ทะก๋า 7 กรกฎาคม 2565 2565
96 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-10 (หน้าเดียว) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิชาสังคมศึกษา1 (ส21101) ชั้น ม.1 นายธีระพันธ์ ทะก๋า 7 กรกฎาคม 2565 2565
97 แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น.ส.ณชพร จิตอารี 21 สิงหาคม 2565 2565
98 ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน น.ส.ณชพร จิตอารี 21 สิงหาคม 2565 2565
99 ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน น.ส.ณชพร จิตอารี 21 สิงหาคม 2565 2565
100 เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นสะท้อนชีวิตนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง น.ส.ณชพร จิตอารี 21 สิงหาคม 2565 2565
101 เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สิ่งดีๆ ที่มองข้ามไป น.ส.ณชพร จิตอารี 21 สิงหาคม 2565 2565
102 การสอนบูรณาการอิงถิ่นฐาน มัธยมป่ากลาง น.ส.ณชพร จิตอารี 21 สิงหาคม 2565 2565
103 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม น.ส.ณชพร จิตอารี 21 สิงหาคม 2565 2565
104 แผนการสอน เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น นางพัชรี รินนาศักดิ์ 10 กันยายน 2565 2565
105 แผนการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น นางพัชรี รินนาศักดิ์ 10 กันยายน 2565 2565
106 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning นางพัชรี รินนาศักดิ์ 10 กันยายน 2565 2565
107 แจกไฟล์ ผลงานการปฏิบัติงาน หน้าเดียว นายธีระพันธ์ ทะก๋า 14 กันยายน 2565 2565
108 สื่อ ฝึกกล้ามเนื้อมือเขียนตัวเลข นายธีระพันธ์ ทะก๋า 14 กันยายน 2565 2565
109 ห้องเรียนออนไลน์ น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย 15 กันยายน 2565 2565
110 เว็บไซต์สรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ด้วย Google Sites น.ส.เบญจพร ธนะมิตร 13 ธันวาคม 2565 2565
111 https://sites.google.com/view/pakrusangdaw/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ 6 มกราคม 2566 2566
112 เพจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาน้อย น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2566 2566
113 เพจ นาฏศิลป์-ดนตรีไทยโรงเรียนนาน้อย น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2566 2566
114 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องพลังงาน รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น.ส.สุนิดา อนุรุด 23 กุมภาพันธ์ 2566 2566
115 sites.google.com กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ 23 กุมภาพันธ์ 2566 2566
116 sites.google.com งานพัฒนาทุนการศึกษา /กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ 23 กุมภาพันธ์ 2566 2566
117 วิดีโอการสอนคณิตศาสตร์ นายอุเทน นุแปงถา 23 กุมภาพันธ์ 2566 2566
118 รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านหลวง นางอนุศรา อินต๊ะภา 24 กุมภาพันธ์ 2566 2566
119 การประเมินโครงการส่งเสริมทางด้านทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร 24 กุมภาพันธ์ 2566 2566
120 แนวการจัดการเรียนรู้ g-pas 5 steps วิชาภาษาอังกฤษ ใช้เทคนิคการสอน role-play นางสาวสราณี แก้วโก๋ 2 มีนาคม 2566 2566
121 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาสาเหตุเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน นางพัชรี รินนาศักดิ์ 2 มีนาคม 2566 2566
122 กิจกรรมรักษ์ป่าน่าน รักษ์ถิ่นป่านกลาง สานฝันสูุ่นักธุรกิจน้อย นางวราภรณ์ วงค์เหมอะ 7 มีนาคม 2566 2566
123 รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม 8 มีนาคม 2566 2566
124 โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม 8 มีนาคม 2566 2566
125 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา4 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน น.ส.อิงคณา เสริมคุณ 9 มีนาคม 2566 2566
126 ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเคมีเป็นภาษาอังกฤษ ทางระบบอินเตอร์เนตในเวปไซด์ยูทูป นางปุณณดา ปราบริปู 13 มีนาคม 2566 2566
127 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเคมีเป็นภาษาอังกฤษ ทางระบบอินเตอร์เนตในเวปไซด์ยูทูป นางปุณณดา ปราบริปู 13 มีนาคม 2566 2566
128 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเคมีเป็นภาษาอังกฤษ ทางระบบอินเตอร์เนตในเวปไซด์ยูทูปเรื่องไอออนิก นางปุณณดา ปราบริปู 13 มีนาคม 2566 2566
129 รายงานวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
130 รายการวิทยุ เช้านี้ที่น่าน 2 เม ย 64 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครูหนูนา(สัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
131 นำเสนอเพื่อรับรางวัลคุรุสภาระดับชาติ ของครูรัตนาพรรณ ปี2561 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
132 ถังขยะอัดจะรีไซเคิล นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
133 การทดเลองเคมีแบบย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและห้องเรียนเคมีดาว นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
134 ทะเลกรดและสารละลายบัฟเฟอร์ในน้ำทะเล นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
135 การทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย (ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ (จากสมาคมเคมีและห้องเรียนเคมีดาว) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
136 ร่วมใจรักษา รู้ค่าป่า (คลิปรณรงค์ปลูกป่า ในการประกวดคลิปสั้น Tiktok รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
137 อากาศเป็นพิษ ชีวิตจะสั้น เรามาช่วยกันร่วมปลูกต้นไม้ (คลิปรณรงค์ปลูกป่าในการประกวดคลิปสั้น Tiktok รางวัลชมเชย) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
138 วิจัยรายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม 13 มีนาคม 2566 2566
139 รายงานผลการประเมิน โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม 13 มีนาคม 2566 2566
140 ห้องเรียนออนไลน์ นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
141 การสร้างหน้าเอกสารและการเปลี่ยนธีม ใน blogspot นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
142 การสร้าง blogger นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
143 การล็อกอินเข้าไปแก้ไขระบบในบล็อก นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
144 การปรับแต่งธีมหรือเลเอาต์ blogspot นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
145 การแทรกลิงค์ด้วยรูปภาพ ใน blogspot นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
146 การแทรกไฟล์ vdo ลงบล็อก นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
147 การแทรก menu ใน blogspot นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
148 การตกแต่งรูปภาพให้อยู่ในกรอบ นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
149 การจัดการแกดเจ็ด ใน blogspot นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
150 รักษ์ป่าน่าน นันทบุรีฯ 2564 นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
151 การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพและปุ๋ยโบกาฉิ นายสมภพ ใจบุญ 14 มีนาคม 2566 2566
152 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้งสรรค์ โดยใช้Tik Tok น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ 20 มีนาคม 2566 2566
153 ใบงานเรื่อง "นาฏยศัพท์" นายฐิติกร ไชยจันดี 14 กรกฎาคม 2566 2566
154 แบบเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทักษะพื้นฐานการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย "นาฏยศัพท์" นายฐิติกร ไชยจันดี 14 กรกฎาคม 2566 2566
155 เครื่องฝึกทักษะการเตะข้างเท้าและการเหยียบในกีฬาเซปักตะกร้อ นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์ 19 กรกฎาคม 2566 2566
156 แผนการจัดการเรียนการสอน Active learning อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น รายวิชานาฏศิลป์๑ รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การแสดงนาฏศิลป์ไทย นายฐิติกร ไชยจันดี 16 สิงหาคม 2566 2566
157 แบบเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นาฏยนันทบุรี “ฟ้อนล่องน่าน” นายฐิติกร ไชยจันดี 17 สิงหาคม 2566 2566
158 หัตถศิลป์ ถิ่นเวียงป้อ นายฐิติกร ไชยจันดี 19 สิงหาคม 2566 2566
159 หัตถศิลป์ ถิ่นเวียงป้อ สืบสานต่อวิถีถิ่น วิถีน่านบ้านเฮา นายฐิติกร ไชยจันดี 20 สิงหาคม 2566 2566
160 เรียนรู้นาฏยนันทบุรี เพื่อพัฒนาทักษะภายในสู่ภายนอก โดยเทคนิคการสอนแบบบูรณาการทักษะชีวิต (RCA) นายฐิติกร ไชยจันดี 20 สิงหาคม 2566 2566
161 แจกปกรายงานการเยี่ยมบ้าน นายธีระพันธ์ ทะก๋า 21 สิงหาคม 2566 2566
162 แจกตัวอักษรภาษาอังกฤษกราฟิกรูปสัตว์น่ารักๆ A - Z รวม 26 ตัว นายธีระพันธ์ ทะก๋า 21 สิงหาคม 2566 2566
163 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย BOKLUEA MODEL โดยการนิเทศด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม 22 สิงหาคม 2566 2566
164 Best Practice โครงงานประวัติศาสตร์ ประสานใจ รักษ์ท้องถิ่น ครูนพดล สมใจ รร.บ้านหลวง สพม.น่าน นายนพดล สมใจ 22 สิงหาคม 2566 2566
165 ห้องเรียนสังคมศึกษา ครูนพดล นายนพดล สมใจ 22 สิงหาคม 2566 2566
166 ห้องเรียน Tiktok ครูนพดล สมใจ นายนพดล สมใจ 22 สิงหาคม 2566 2566
167 สังคมศึกษา (Social Studies) ครูนพดล นายนพดล สมใจ 22 สิงหาคม 2566 2566
168 ข้าวหลามพื้นถิ่นของกิ๋นคนบ้านหลวง นายนพดล สมใจ 22 สิงหาคม 2566 2566
169 รูปแบบการส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ด้วย SMART PRATAT Model ผ่านกิจกรรมชุมนุม ๗ ฐานการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง 29 สิงหาคม 2566 2566
170 การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านที่ ๒ คือมีคุณธรรมนำชีวิต และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โดยออกแบบรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน “Dek D Nan Model” น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง 29 สิงหาคม 2566 2566
171 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 5E รูปแบบ Active Learning โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game -based Learning) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารบริสุทธิ์ บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรี นางสาวมุทิตรา กตสุริย์ 31 สิงหาคม 2566 2566
172 รูปแบบการนิเทศภายในแบบชี้แนะ(Coaching)และแบบเป็นพี่เลี้ยง(Mentoring)ร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้วยกระบวนการ SMART Steps นายคมสัน ชัยรักษา 31 สิงหาคม 2566 2566
173 คุณธรรมนำชีวี ด้วย N.W.S. KHONDEE MODEL นายสมภพ ใจบุญ 31 สิงหาคม 2566 2566
174 นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นายสมภพ ใจบุญ 31 สิงหาคม 2566 2566
175 VTR แนะนำโรงเรียน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมภพ ใจบุญ 31 สิงหาคม 2566 2566
176 ขยะในมือท่าน ทิ้งลงถังเถอะค่ะ นายสมภพ ใจบุญ 31 สิงหาคม 2566 2566
177 นวัตกรรมและสื่อการสอน นายภาสกร กติยา 10 กันยายน 2566 2566
178 จัดทำสื่อ “สาระน่ารู้” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ผลงานโดย เพจ ศธ.360 องศา ของกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระพันธ์ ทะก๋า 10 กันยายน 2566 2566
179 การพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางนิ่มนภา อินทร์กอง 10 กันยายน 2566 2566
180 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน(5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางพัชรี รินนาศักดิ์ 11 กันยายน 2566 2566
181 สื่อการสอนพวงกุญแจจากลูกปัด(การร้อยลูกปัด) นางอรนิดา อิ่มทอง 12 กันยายน 2566 2566
182 การพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆ(เหรียญโปรยทานรูปดาว) นางอรนิดา อิ่มทอง 12 กันยายน 2566 2566
183 วิธีการทำดอกมะลิจากกระดาษย่น นางอรนิดา อิ่มทอง 12 กันยายน 2566 2566
184 Best Practice ท้องถิ่นจังหวัดน่านสู่คุณลักษณะสุจริต Five Step โดยใช้รูปแบบ "CHANGE Model" นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา 12 กันยายน 2566 2566
185 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา สังคมศึกษา3 รหัสวิชา ส22101 น.ส.อิงคณา เสริมคุณ 13 กันยายน 2566 2566
186 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ประเพณีการแข่งเรืออำเภอท่าวังผา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางธัญวรัตม์ โยบรรยงค์ 13 กันยายน 2566 2566
187 สวเมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นายมานิตย์ พรมถานา 15 กันยายน 2566 2566
188 การบริหารวิชาการโรงเรียนนาน้อย เพื่อยกระดับผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยใ้ช้กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพด้วย Re 5 Steps นายมงคล แดงฟู 18 กันยายน 2566 2566
189 ครูพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางจิราภา อินสองใจ 18 กันยายน 2566 2566
190 ครูพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะโจทย์จากชุมชนในเรื่องทรัพยากรและอาชีพ สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางจิราภา อินสองใจ 18 กันยายน 2566 2566
191 เรียนรู้ "เมี่ยง" นายนพดล สมใจ 19 กันยายน 2566 2566
192 ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential Learning Theory (ELT) นายนพดล สมใจ 19 กันยายน 2566 2566
193 วิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานอริยสัจ 4 ร่วมกับกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายนพดล สมใจ 19 กันยายน 2566 2566
194 วิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับประยุกต์ใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based Learning Management : CBLM) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถการคิดสังเคราะห์ ในวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายนพดล สมใจ 19 กันยายน 2566 2566
195 สื่อการสอนประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง กฎหมายตราสามดวง นายนพดล สมใจ 19 กันยายน 2566 2566
196 ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ นางสาวษิณานันท์ ปิงนา 19 กันยายน 2566 2566
197 การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) ผ่านวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อห้วยโก๋น นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ 19 กันยายน 2566 2566
198 สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ Tai Lue Huai Kon Woven Fabric นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ 19 กันยายน 2566 2566
199 แหล่งเรียนรู้ศิลปะจากเพจ เสพศิลป์ถิ่น มพ. นายสุกลวัฒน์ แซ่ว่าง 19 กันยายน 2566 2566
200 นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ชื่อ กระบวนการ 4 สร้างงานศิลป์ถิ่น ม.พ. นายสุกลวัฒน์ แซ่ว่าง 19 กันยายน 2566 2566
201 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน บูรณาการสู่ท้องถิ่นน่าน เรื่อง เคมีอินทรีย์ โดย คุณครูพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ ครูผู้สอนสาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการ นางพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ 20 กันยายน 2566 2566
202 รายงานพัฒนาการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยชุมนุม "แคคตัสและไม้สวย" นางนิตยา พรมมินทร์ 20 กันยายน 2566 2566
203 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นวิถีน่านเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ โดยใช้นวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษารูปแบบ PIDRE Model ว่าที่ ร.ท.วิญญู ศรีบุญเรือง 20 กันยายน 2566 2566
204 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง เซต โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการสอนวัฎจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (วัดหนองแดง) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางนงลักษณ์ รักษาพล 21 กันยายน 2566 2566
205 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางธัญชนก สิริบุญตา 21 กันยายน 2566 2566
206 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการฝึกฝน ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจและเข้าถึงในภูมิปัญญ น.ส.บุณณดา บัณฑิต 21 กันยายน 2566 2566
207 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางธัญชนก สิริบุญตา 21 กันยายน 2566 2566
208 จับคู่คำศัพท์ภาษาจีน 王爷爷的狗 นางพรมราตรี สุทธิแสน 21 กันยายน 2566 2566
209 การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ ภายใต้ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ผ่านกิจกรรมชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์ (ฺBEST Practise) นางศรีไพ จิตอารี 21 กันยายน 2566 2566
210 แบบทดสอบเรื่องโคลงสี่สุภาพ ธงชัย คำรังษี 21 กันยายน 2566 2566
211 แบบทดสอบภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ธงชัย คำรังษี 21 กันยายน 2566 2566
212 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง จิตวิทยา 6 สี Habitscan นางพจนีย์ ทาทอง 21 กันยายน 2566 2566
213 แผนการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส นางลำแพน บูรณะชาติ 21 กันยายน 2566 2566
214 สื่อสารสอนวิชาประวัติศาสตร์สากล นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา 21 กันยายน 2566 2566
215 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย 1 รหัสวิชา ท31101 เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง เชื่อมโยงตำนานพื้นบ้านอำเภอเชียงกลาง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนท นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ 21 กันยายน 2566 2566
216 Mystery box games เลขยกกำลัง นางสาวจนัญญา อูปต๊ะ 21 กันยายน 2566 2566
217 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ 21 กันยายน 2566 2566
218 การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฟ้อนสืบสานประเพณีเกี๋ยงเป็งตานหลัวพระเจ้า ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ระดับชาติภาคเหนือ นายสถาพร จันต๊ะยอด 21 กันยายน 2566 2566
219 งานนำเสนอ best Practice กิจกรรมชุมนุมผักสวนครัวริ้วกินได้ ในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ น.ส.วัชราภรณ์ อะทะจา 22 กันยายน 2566 2566
220 สื่อมัลติมีเดีย การสอนออนไลน์ นายธนกฤต หนักหล่อ 24 กันยายน 2566 2566
221 โรงเรียนบ้านหลวง พื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข นายนพดล สมใจ 10 ตุลาคม 2566 2566
222 สื่อการสอน PowerPOint เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นางสาวกนกพร ปิจดี 10 ตุลาคม 2566 2566
223 ภาพยนต์สั้นหัวข้อ "ความดี ทำได้เลยไม่ต้องรอ" ทีมนักเรียน "slothshy นายกรภู ไชยวงศ์ 19 ตุลาคม 2566 2566
224 การออกแบบการเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุน ม.2 นายกรภู ไชยวงศ์ 19 ตุลาคม 2566 2566