เผยแพร่ผลงาน

นายดลกิต นาทชัชวาลกุล

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 Future Continuous Tense นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
2 Future Simple Tense นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
3 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
4 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 2 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
5 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ Upstream ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565
6 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ Upstream ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล 24 มกราคม 2565 2565