เผยแพร่ผลงาน

น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 เกมออนไลน์: สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
2 เกมออนไลน์: สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ NFPA น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
3 คลิปประกวดสื่อการสอนออนไลน์: ประเภทของสารเคมีและสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
4 คลิปประกวดสื่อการสอนออนไลน์: สารละลาย น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
5 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์: ฉลากสารเคมีและสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ระบบ GHS และ NFPA น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
6 แบบฝึกหัดออนไลน์: ปฏิกิริยารีดอกซ์ น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565
7 แบบฝึกหัดออนไลน์: เซลล์กัลวานิก น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล 21 มกราคม 2565 2565