เผยแพร่ผลงาน

นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 SPM.NAN Big Data นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ 12 มกราคม 2565 2565
2 แบบจำลองคลื่น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับความยาวคลื่นเมื่ออัตราเร็วคงที่ นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ 4 มกราคม 2567 2567