เผยแพร่ผลงาน

น.ส.อริศรา สะสม

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 การบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model น.ส.อริศรา สะสม 21 มกราคม 2565 2565
2 รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม 8 มีนาคม 2566 2566
3 โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม 8 มีนาคม 2566 2566
4 วิจัยรายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม 13 มีนาคม 2566 2566
5 รายงานผลการประเมิน โครงการต้นแบบในการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะภายในโรงเรียน ต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม 13 มีนาคม 2566 2566