เผยแพร่ผลงาน

น.ส.วรรณิศา จินนะ

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส.วรรณิศา จินนะ 21 มกราคม 2565 2565