เผยแพร่ผลงาน

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 รายงานวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
2 รายการวิทยุ เช้านี้ที่น่าน 2 เม ย 64 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครูหนูนา(สัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
3 นำเสนอเพื่อรับรางวัลคุรุสภาระดับชาติ ของครูรัตนาพรรณ ปี2561 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
4 ถังขยะอัดจะรีไซเคิล นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
5 การทดเลองเคมีแบบย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและห้องเรียนเคมีดาว นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
6 ทะเลกรดและสารละลายบัฟเฟอร์ในน้ำทะเล นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
7 การทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง กว่าจะเป็นเส้นใย (ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ (จากสมาคมเคมีและห้องเรียนเคมีดาว) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
8 ร่วมใจรักษา รู้ค่าป่า (คลิปรณรงค์ปลูกป่า ในการประกวดคลิปสั้น Tiktok รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566
9 อากาศเป็นพิษ ชีวิตจะสั้น เรามาช่วยกันร่วมปลูกต้นไม้ (คลิปรณรงค์ปลูกป่าในการประกวดคลิปสั้น Tiktok รางวัลชมเชย) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 13 มีนาคม 2566 2566