เผยแพร่ผลงาน

นายเกษมศานต์ กาวิชัย

# ผลงาน ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ ปี
1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายเกษมศานต์ กาวิชัย 25 มกราคม 2565 2565