รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

# ชื่อรางวัล โรงเรียน วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลสถานศึกษาสร้างชาติดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 18 พฤศจิกายน 2563 2563
2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนต้นแบบผลสำเร็จและความโดดเด่น ของการจัดการเรียนรู้ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 19 พฤศจิกายน 2564 2564
3 รางวัลรองชนะเลิศ โครงการ "กล้าดี" ปีที่ 6 ประจำปี 2564 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 17 พฤศจิกายน 2564 2564
4 รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) จังหวัดน่าน ระดับ มัธยมศึกษา ผ่านเกณฑ์ระดับดี กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 5 มิถุนายน 2562 2562
5 รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับดีมาก ของสำนักงานอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 3 กุมภาพันธ์ 2563 2563
6 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๒ ระดับทอง โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 27 มิถุนายน 2562 2562
7 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับเงิน ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 18 กันยายน 2562 2562
8 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการวัดประเมินผลจิตอนุรักษ์สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ASK Model โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 31 พฤษภาคม 2564 2564
9 ได้รับผลการประเมินระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 24 ธันวาคม 2562 2562
10 การประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ZBest Pratice) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 10 กันยายน 2562 2562
11 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 16 กันยายน 2563 2563
12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS)ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 7 เมษายน 2564 2564
13 ระดับทอง อันดับที่ 2 การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 31 พฤษภาคม 2562 2562
14 รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 30 มิถุนายน 2562 2562
15 ชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 30 พฤษภาคม 2562 2562
16 เข้าร่วม การแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรารี ประจำปี 2562 ระดับภาค โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 30 พฤษภาคม 2562 2562
17 รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 30 มิถุนายน 2562 2562
18 ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 20 พฤษภาคม 2562 2562
19 ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 22 พฤษภาคม 2563 2563
20 รางวัลระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 10 กันยายน 2563 2563
21 รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 15 กันยายน 2563 2563
22 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 24 ธันวาคม 2563 2563
23 ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 10 กันยายน 2564 2564
24 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ระดับสหวิทยาเขตเวียงป้อ โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสา 3 กันยายน 2564 2564
25 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสา 3 กันยายน 2564 2564
26 รางวัลยอดเยี่ยมประเภท Poster Presentation การประชุมวิชาการสรุปผลการดำเนินงานโครงงานฐานวิจัย ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสา 20 มีนาคม 2564 2564
27 แข่งขันหุ่นยนต์ระบบออนไลน์ Robot Gathering Online Streaming Edition Thailand 2021 ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ International Robot Committee และ ภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ในประทศไทย และ ในระดับนานาชาติ ร่วมมือกันพั โรงเรียนสา 26 กันยายน 2564 2564
28 ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับ ScQA โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 19 กันยายน 2562 2562
29 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 25 สิงหาคม 2563 2563
30 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 26 มิถุนายน 2562 2562
31 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 26 มิถุนายน 2562 2562
32 ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 30 กันยายน 2562 2562
33 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ่อเกลือ 26 กรกฎาคม 2562 2562
34 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร โรงเรียนบ่อเกลือ 26 กรกฎาคม 2562 2562
35 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร โรงเรียนบ่อเกลือ 26 กรกฎาคม 2562 2562
36 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนชื่อพืช (ผัก ผลไม้ เมล็ดพันธุ์) แมลง สัตว์ และประมง (Lab กริ๊ง) โรงเรียนบ่อเกลือ 26 กรกฎาคม 2562 2562
37 รางวัลชมเชย สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ่อเกลือ 10 มิถุนายน 2563 2563
38 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต โรงเรียนบ่อเกลือ 10 มิถุนายน 2562 2562
39 รางวัลชนะเลิศ กล้าดี ปี 6 โรงเรียนบ่อเกลือ 17 พฤศจิกายน 2564 2564
40 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่10 ประจำปีการศึกษา2563 โรงเรียนแม่จริม 7 เมษายน 2564 2564
41 รางวัล "นักทำหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับตา" และเป็นโรงเรียนสร้างสรรค์ภาพยนตร์ได้ดียิ่ง โรงเรียนสา 4 เมษายน 2563 2563
42 โครงการกล้าดี ประจำปี 2564 " กลุ่มเยาวชน "มหัศจรรย์เพาะพันธ์ุจากกระดาษ" โรงเรียนสา 29 ธันวาคม 2564 2564
43 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับระเทศ 3 วิชาปีการศึกษา 2562 (วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสา 26 มิถุนายน 2563 2563
44 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับระเทศ 1 วิชาปีการศึกษา 2562 (วิชา คณิตศาสตร์) โรงเรียนสา 26 มิถุนายน 2563 2563
45 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง โรงเรียนสา 25 สิงหาคม 2563 2563
46 รางวัลโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนสา 16 กันยายน 2563 2563
47 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ " ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" โครงการ " เรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์" โรงเรียนสา 23 กันยายน 2563 2563
48 โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ " ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" โครงการ " เรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์" โรงเรียนสา 23 กันยายน 2563 2563
49 โล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนด้านการพัฒนาทางการบริหารวิชาการ โรงเรียนสา 26 พฤศจิกายน 2563 2563
50 เชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A โรงเรียนสา 24 ธันวาคม 2563 2563
51 ถ้วยรางวัลรวมการแข่งขันหุ่นยนตร์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสา 22 พฤศจิกายน 2563 2563
52 ถ้วยรางวัลรวมการแข่งขันหุ่นยนตร์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสา 22 พฤศจิกายน 2563 2563
53 รางวัล “องค์กรคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โรงเรียนสา 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564
54 เกียรติบัตรขอบคุณโรงเรียนสาที่ให้การสนับสนุน “เยาวชนต้นกล้านันทนาการ” โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสา 19 กันยายน 2564 2564
55 รางวัลระดับดีเยี่ยมในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสา 30 กันยายน 2562 2562
56 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 iระดับทอง อันดับ 2 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 3 สิงหาคม 2561 2561
57 โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงเรียนสาได้ให้การสนับสนุนกีฬาจังหวัดน่านด้วยดีตลอดมา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสา 16 ธันวาคม 2562 2562
58 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 iระดับทอง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 25 สิงหาคม 2564 2564
59 รางวัลระดับดี กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ " Zero Waste School" จังหวัดน่าน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสา 5 มิถุนายน 2562 2562
60 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับ สหวิทยาเขต ประจำปี 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 26 สิงหาคม 2563 2563
61 รางวัลระดับเพชร โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน สหวิทยาเขต ประจำปี 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 31 สิงหาคม 2563 2563
62 iรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 7 เมษายน 2564 2564
63 รางวัลการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ การขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับดีเด่น โรงเรียนนาน้อย 30 กันยายน 2562 2562
64 รางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA โรงเรียนนาน้อย 19 กันยายน 2562 2562
65 รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน โรงเรียนแม่จริม 18 มีนาคม 2564 2564
66 เป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โรงเรียนแม่จริม 2 เมษายน 2564 2564
67 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน โรงเรียนแม่จริม 20 พฤษภาคม 2564 2564
68 องค์กรคุณธรรม โรงเรียนแม่จริม 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564
69 รางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" โรงเรียนแม่จริม 29 กรกฎาคม 2564 2564
70 รางวัลเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียบนการสอน โรงเรียนแม่จริม 1 กันยายน 2564 2564
71 องค์กรคุณธรรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564
72 รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนาน้อย 25 สิงหาคม 2563 2563
73 รางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ “นาน้อยร้อยดวงใจ ใช้แก้วน้ำส่วนตัว” โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนนาน้อย 21 กันยายน 2563 2563
74 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โรงเรียนนาน้อย 23 กรกฎาคม 2564 2564
75 รางวัลระดับทอง ระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนนาน้อย 25 มิถุนายน 2564 2564
76 รางวัลเหรียญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปี 2564 โรงเรียนนาน้อย 27 กรกฎาคม 2564 2564
77 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA โรงเรียนนาน้อย 14 ตุลาคม 2564 2564
78 รางวัลชมเชยการออม สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2564 โรงเรียนนาน้อย 29 ตุลาคม 2564 2564
79 รางวัลเหรียญเงิน รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 16 มกราคม 2565 2565
80 รางวัลโล่เกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 16 กันยายน 2563 2563
81 สถานศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 24 ธันวาคม 2563 2563
82 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 25 สิงหาคม 2563 2563
83 รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทโรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับดีเด่น โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 19 กันยายน 2563 2563
84 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 2 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 26 มิถุนายน 2563 2563
85 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โรงเรียนบ้านหลวง 24 ธันวาคม 2564 2564
86 รางวัลเหรียญทอง การประกวด ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนบ่อเกลือ 30 สิงหาคม 2564 2564
87 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรืยญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 23 ธันวาคม 2562 2562
88 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะของสหวิทยาเขตเวียงป้อ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 11 สิงหาคม 2564 2564
89 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 29 กรกฎาคม 2563 2563
90 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 16 กันยายน 2563 2563
91 ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับดี โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 15 ธันวาคม 2563 2563
92 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 27 กรกฎาคม 2564 2564
93 ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับดีเด่น โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 19 กันยายน 2563 2563
94 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 25 สิงหาคม 2563 2563
95 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับ ทอง โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2564
96 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม สาขาสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุ่งช้าง 7 มกราคม 2564 2564
97 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุ่งช้าง 25 มิถุนายน 2564 2564
98 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ โรงเรียนทุ่งช้าง 1 กันยายน 2564 2564
99 โรงเรียนทุ่งช้างได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"ตามโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย โรงเรียนทุ่งช้าง 21 มกราคม 2565 2565
100 โรงเรียนต้นเเบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 16 กันยายน 2563 2563
101 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(ฺOBEC AWARDS) โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 7 เมษายน 2564 2564
102 รางวัลระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 26 สิงหาคม 2563 2563
103 การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 24 ธันวาคม 2563 2563
104 องค์กรคุุณธรรม โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564
105 สนับสนุนกิจการคณะสงค์อำเภอสองเเคว โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 5 กุมภาพันธ์ 2564 2564
106 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561 โรงเรียนแม่จริม 29 กรกฎาคม 2563 2563
107 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 โรงเรียนแม่จริม 10 ตุลาคม 2563 2563
108 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนแม่จริม 24 ธันวาคม 2563 2563
109 ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 25 สิงหาคม 2563 2563
110 ชนะเลิศกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 9 ธันวาคม 2564 2564
111 ชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 10 ธันวาคม 2564 2564
112 ชนะเลิศ กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 10 ธันวาคม 2564 2564
113 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 10 ธันวาคม 2564 2564
114 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กระโดดสูง อายุรุ่นไม่เกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 10 ธันวาคม 2564 2564
115 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 11 ธันวาคม 2564 2564
116 ชนะเลิศ ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 10 ธันวาคม 2564 2564
117 ชนะเลิศ ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 10 ธันวาคม 2564 2564
118 ชนะเลิศเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุเกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 10 ธันวาคม 2564 2564
119 ชนะเลิศอันดับที่ 2 พุ่งแหลน รุ่นอายุเกิน 16 ปี ชาย รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 11 ธันวาคม 2564 2564
120 ชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 11 ธันวาคม 2564 2564
121 ชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 11 ธันวาคม 2564 2564
122 ชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 11 ธันวาคม 2564 2564
123 ชนะเลิศถ้วยรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 11 ธันวาคม 2564 2564
124 ราววัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ แนวทางการแก้ปัญหาหมอกควัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 16 ตุลาคม 2563 2563
125 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2564
126 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับประเทศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 27 มกราคม 2565 2565
127 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับ A โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 24 ธันวาคม 2563 2563
128 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 25 สิงหาคม 2563 2563
129 ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็น "องค์กรคุณธรรม" โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564
130 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คลิปสั้น) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 24 สิงหาคม 2563 2563
131 รางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับภาค โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 สิงหาคม 2562 2562
132 รางวัลชนะเลิศประทาน โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับประเทศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 31 สิงหาคม 2562 2562
133 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ระดับจังหวัด โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 สิงหาคม 2562 2562
134 รางวัลรอองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ระดับภาค โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 16 สิงหาคม 2562 2562
135 วัฒนคุณากร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 3 ตุลาคม 2564 2564
136 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โรงเรียนปัว 1 กันยายน 2564 2564
137 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนปัว 1 กันยายน 2564 2564
138 รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมระดับจังหวัด โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2563
139 - รางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเหรียญทอง โรงเรียนเมืองแงง 20 สิงหาคม 2562 2562
140 รางวัลชมเชย ประเภท ลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 10 กันยายน 2564 2564
141 รางวัลชมเชย ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 10 กันยายน 2564 2564
142 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท เนตรนารีวิสามัญ ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 10 กันยายน 2564 2564
143 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง โรงเรียนสา 25 มิถุนายน 2564 2564
144 ชมรม To Be Number One โรงเรียนสา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 โรงเรียนสา 7 มีนาคม 2564 2564
145 ชมรม To Be Number One โรงเรียนสา เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ โรงเรียนสา 13 ธันวาคม 2563 2563
146 ระดับทอง โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 25 สิงหาคม 2563 2563
147 ระดับ A โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 24 ธันวาคม 2563 2563
148 ระดับดีเด่น โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 30 กันยายน 2562 2562
149 รางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถว ประเภทเนตรนารีวิสามัญ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 6 กันยายน 2563 2563
150 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 6 มกราคม 2563 2563
151 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 7 ตุลาคม 2564 2564
152 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 25 มิถุนายน 2564 2564
153 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 25 สิงหาคม 2563 2563
154 โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ปี 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ตุลาคม 2564 2564
155 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท String Combo รุ่นไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Valaya Alongkorn Music Competition 2022) โรงเรียนนาน้อย 18 กุมภาพันธ์ 2565 2565
156 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Wind Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Valaya Alongkorn Music Competition 2022) โรงเรียนนาน้อย 18 กุมภาพันธ์ 2565 2565
157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565
158 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563-2567) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาน้อย 18 มีนาคม 2565 2565
159 สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่2 การเรียนรู้ในสภาพจริง โรงเรียนนาน้อย 4 มิถุนายน 2565 2565
160 ชนะเลิศ ประเภทยุวกาชาด การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 กรกฎาคม 2565 2565
161 ชนะเลิศ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 28 มิถุนายน 2565 2565
162 รางวัลระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภูมิภาค โรงเรียนนาน้อย 30 มิถุนายน 2565 2565
163 รางวัลเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม รางวัลเชิดชูเกียรติ (EIA Monitoring Awards 2021) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 8 สิงหาคม 2565 2565
164 รองชนะเลิศอันดับที่2 โครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 25 สิงหาคม 2565 2565
165 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง ประจำปี ๒๕๖๕ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 มิถุนายน 2565 2565
166 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชกาลที่ 10 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 25 สิงหาคม 2565 2565
167 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565 โรงเรียนนาน้อย 1 กรกฎาคม 2565 2565
168 ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 5 กันยายน 2565 2565
169 ชนะเลิศ การประกวด Tik Tok ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 5 กันยายน 2565 2565
170 รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ โรงเรียนนาน้อย 15 พฤษภาคม 2565 2565
171 รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ โรงเรียนนาน้อย 10 ธันวาคม 2565 2565
172 รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 โรงเรียนนาน้อย 4 กันยายน 2565 2565
173 รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ โรงเรียนนาน้อย 10 สิงหาคม 2565 2565
174 รางวัลชนะเลิศ FPV Racing Simulator งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 โรงเรียนนาน้อย 3 ธันวาคม 2565 2565
175 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือ งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 โรงเรียนนาน้อย 3 ธันวาคม 2565 2565
176 รางวัลระดับมาตรฐาน เงิน การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) โรงเรียนนาน้อย 17 ธันวาคม 2565 2565
177 รางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท INDOOR MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) โรงเรียนนาน้อย 17 ธันวาคม 2565 2565
178 รางวัล POPULAR VOTE การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) โรงเรียนนาน้อย 17 ธันวาคม 2565 2565
179 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาระดับกลาง ระดับทอง โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 30 มิถุนายน 2565 2565
180 รางวัลคุณภาพดีเยี่ยม นำเสนอผลงาน ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 9 ธันวาคม 2565 2565
181 รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 มิถุนายน 2564 2564
182 รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 22 กันยายน 2564 2564
183 รางวัลระดับเหรียญทองแดง "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม " ประจำปี 2565 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 30 มิถุนายน 2565 2565
184 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 14 สิงหาคม 2565 2565
185 รางวัลระดับเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 26 สิงหาคม 2565 2565
186 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1 กันยายน 2565 2565
187 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 14 กันยายน 2565 2565
188 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำความดี ถวายในหลวง" ปี ที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 15 กุมภาพันธ์ 2566 2566
189 รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน "โทษของกัญชาและยาเสพติด" โรงเรียนนาน้อย 24 กันยายน 2565 2565
190 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 nd NANMEEBOOKS READING CLUB โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 31 มกราคม 2566 2566
191 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 30 กันยายน 2564 2564
192 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 25 สิงหาคม 2563 2563
193 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับดีเด่น โรงเรียนปัว 19 ตุลาคม 2565 2565
194 รางวัลโครงการอบรมวิทยาการกระบวนการสื่อสร้างสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ ระดับภาคเหนือ โรงเรียนปัว 14 ตุลาคม 2565 2565
195 รางวัลเครือข่ายระดับจังหวัด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัด โรงเรียนปัว 14 ตุลาคม 2565 2565
196 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 3 มกราคม 2566 2566
197 สถานศึกษายอดเยี่ยม รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 18 มกราคม 2566 2566
198 สถานศึกษาที่พัฒนาและส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับโล่รางวัลจาก SEAMEO Regional Centre for STEM Educationรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 23 มกราคม 2566 2566
199 รางวัลต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 4 มกราคม 2566 2566
200 รางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 2 ติดต่อกัน โรงเรียนแม่จริม 8 กรกฎาคม 2565 2565
201 รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนแม่จริม 22 สิงหาคม 2565 2565
202 โล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมินผล ระดับดีเยี่ยมเหรียญทอง ในโครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา โรงเรียนแม่จริม 9 พฤษภาคม 566 566
203 รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2565 "ระดับภูมิภาค" รางวัลระดับเหรียญเงิน โรงเรียนแม่จริม 30 มิถุนายน 2565 2565
204 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) โรงเรียนแม่จริม 11 มิถุนายน 2565 2565
205 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนน่านนคร 5 กุมภาพันธ์ 2566 2566
206 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลง 4 สุภาพ(4 บท) ระดับช้น ม.4-ม.6 โรงเรียนน่านนคร 5 กุมภาพันธ์ 2566 2566
207 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 15 สิงหาคม 2565 2565
208 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1 กรกฎาคม 2565 2565
209 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 15 สิงหาคม 2565 2565
210 ทีมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง หัวข้อประโยชน์และความสำคัญของการทำประกันชีวิต รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 7 ตุลาคม 2565 2565
211 รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อประโยชน์และความสำคัญของการทำประกันชีวิต รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับจังหวัด โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 7 ตุลาคม 2565 2565
212 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเพชร โรงเรียนนาน้อย 10 พฤษภาคม 2566 2566
213 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 25 สิงหาคม 2565 2565
214 เหรียญทอง โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 5 กุมภาพันธ์ 2566 2566
215 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ "เพาะพันธ์ุปัญญาาแคมป์" รุ่นที่ 1 "66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 11 มิถุนายน 2566 2566
216 เป็นหน่วยงานรับการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตราชการที่ 16 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 29 มิถุนายน 2566 2566
217 ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 2566 โรงเรียนนาน้อย 11 กรกฎาคม 2566 2566
218 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนาน้อย 14 กรกฎาคม 2566 2566
219 รางวัลระดับทองยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 14 มิถุนายน 2566 2566
220 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 4 กรกฎาคม 2566 2566
221 รางวัล ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาขนาดใหญ่ เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 4 สิงหาคม 2566 2566
222 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยของกรมสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 24 กรกฎาคม 2566 2566
223 รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 14 กรกฎาคม 2566 2566
224 เกียรติบัตร รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง โรงเรียนสา 30 มิถุนายน 2565 2565
225 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาคริกเก๊ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2565 โรงเรียนสา 30 มิถุนายน 2565 2565
226 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีมหญิงการแข่งขันกีฬาคริกเก๊ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2565 โรงเรียนสา 30 มิถุนายน 2565 2565
227 เกียรติบัตรแสดงว่าโรงเรียนสา เป็นโรงเรียนที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การอบรมแข่งขันและพัฒนาทักษะขั้นสูงด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับ โดรงการการพัฒนาทักษะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 SANKHABURI CRAND ROBOTIC 2022 โรงเรียนสา 7 สิงหาคม 2565 2565
228 เกียรติบัตรแสดงว่าหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 โรงเรียนสา 24 สิงหาคม 2565 2565
229 โล่เกียรติยศอันแสดงถึงผู้เกื้อกูลประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาดไทยในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนา ยกย่องโรงเรียนสาเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน ตามเกณฑ์สูงสุด โรงเรียนสา 1 กันยายน 2565 2565
230 เกียรติบัตร ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนสา เป็นตัวแทนทีมประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ โรงเรียนสา 7 กันยายน 2565 2565
231 เกียรติบัตร โรงเรียนสา ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และวิทยาศาสตร์อากาศยานระบบจำลองการควบคุมเสมือนจริง ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสา 18 กันยายน 2565 2565
232 เกียรติบัตร โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด" โรงเรียนสา 24 กันยายน 2565 2565
233 เกียรติบัตร โรงเรียนสา ได้นำขบวนกระทงใหญ่และการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โรงเรียนสา 8 พฤศจิกายน 2565 2565
234 เกียรติบัตร รับรองว่า SA SCHOOL เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดสอบการพัฒนาและประเมินผลการศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2565 (TEDET) โรงเรียนสา 15 พฤศจิกายน 2565 2565
235 โล่เกียรติยศให้แก่ โรงเรียนสา ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ระหว่างวันที่ 6- 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสา 9 ธันวาคม 2565 2565
236 เกียรติบัตรทีมหุ่นยนต์โรงเรียนสา ผ่านการคัดเลือกลำดับที 1-8 จากการแข่งขัน of Robot Gathering Online Streaming Edition 2021 Samila Thailand International Robot Game 2022 Sankhaburi Grand Robotic 2022 Thailand Manual Robot Challenge 2022 Pornsirikul In โรงเรียนสา 16 มกราคม 2566 2566
237 โล่รางวัลนักกีฬาคริกเก็ตชายดีเด่น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ( พ.ศ.2566) นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค-3 เมษา 2566 โรงเรียนสา 3 เมษายน 2566 2566
238 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 19 กรกฎาคม 2566 2566
239 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับภาค 1 (เชียงใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 27 กรกฎาคม 2566 2566
240 สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น โรงเรียนนาน้อย 4 สิงหาคม 2566 2566
241 สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ โรงเรียนนาน้อย 15 สิงหาคม 2566 2566
242 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนนาน้อย 14 กรกฎาคม 2566 2566
243 โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 10 กรกฎาคม 2566 2566
244 Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 7 กรกฎาคม 2566 2566
245 โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 15 กันยายน 2565 2565
246 โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 21 ธันวาคม 2564 2564
247 ได้รับรางวัล เป็น "องค์กรคุณธรรม" โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564
248 ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลจิตอนุรักษ์ สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้วมที่ยั่งยืน ASK Model โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 31 พฤษภาคม 2564 2564
249 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 18 กุมภาพันธ์ 2565 2565
250 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 18 มีนาคม 2565 2565
251 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกประจาปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 17 กุมภาพันธ์ 2566 2566
252 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 14 มิถุนายน 2566 2566
253 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภท สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนน่านนคร 14 มิถุนายน 2566 2566
254 รางวัลระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษาสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice) ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนน่านนคร 4 สิงหาคม 2566 2566
255 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” ประเภทผลงานระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 21 สิงหาคม 2566 2566
256 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 29 สิงหาคม 2566 2566
257 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 22 สิงหาคม 2566 2566
258 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 29 สิงหาคม 2566 2566
259 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 14 สิงหาคม 2566 2566
260 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 14 สิงหาคม 2566 2566
261 รางวัลผลการค้นหาต้นแบบ​ นักเรียน​ ครู​ ผู้บริหาร​ และชุมชนที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา​ ประเภทครู จาก​ สพม.น่าน โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 20 กรกฎาคม 2566 2566
262 รางวัลชมเชยยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทหญิงล้วน การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 6 กรกฎาคม 2566 2566
263 รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ N.W.S. KHONDEE MODEL "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566 " "ระดับภูมิภาค" โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 29 มิถุนายน 2566 2566
264 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 14 มิถุนายน 2566 2566
265 รางวัลให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมละการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา "เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม" โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 กุมภาพันธ์ 2566 2566
266 รางวัลส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 4 เมษายน 2565 2565
267 รางวัลชนะเลิศ การสวดสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 3 มีนาคม 2566 2566
268 รางวัลได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 27 สิงหาคม 2564 2564
269 โรงเรียนนำร่อง ในโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 27 กันยายน 2564 2564
270 ได้รับเกีนรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ศตวรรณที่ 21 โรงเรียนแม่จริม 27 สิงหาคม 2566 2566
271 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดน่าน โรงเรียนแม่จริม 14 กุมภาพันธ์ 2566 2566
272 ได้รับการเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ.2566 ภาค 6 โรงเรียนแม่จริม 22 พฤษภาคม 2566 2566
273 ผ่านการประเมินการจัดการด้านระดับคุณภาพตามเกณ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award: SCQA) โรงเรียนแม่จริม 7 กรกฎาคม 2566 2566
274 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ สมควรได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 โรงเรียนสา 10 เมษายน 2566 2566
275 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสา 26 สิงหาคม 2565 2565
276 รางวัลชมเชย สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 โรงเรียนสา 25 กรกฎาคม 2566 2566
277 รางวัลชมเชย อันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐาน OBEC ESPORTS TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV) โรงเรียนสา 27 สิงหาคม 2566 2566
278 รางวัลเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสา 11 กันยายน 2566 2566
279 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 12 มิถุนายน 2566 2566
280 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 24 กรกฎาคม 2566 2566
281 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 5 กันยายน 2566 2566
282 รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORTS TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV) โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 26 สิงหาคม 2566 2566
283 รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 11 กันยายน 2566 2566
284 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษา มัธยมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนทุ่งช้าง 14 มิถุนายน 2566 2566
285 ผลงานภาพยนต์สั้น ต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนตื่นรู้ สู้โกง"ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผลงานดีเยี่ยม โรงเรียนทุ่งช้าง 9 มิถุนายน 2566 2566
286 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA) โรงเรียนทุ่งช้าง 4 เมษายน 2566 2566
287 โรงเรียนวิถีพุทธ ต้นแบบ ระดับภาคสงฆ์ที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนทุ่งช้าง 30 สิงหาคม 2566 2566
288 โครงงานคุณธรรมระดับประเทศ "เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง"ปีที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับประเทศ)) โรงเรียนทุ่งช้าง 7 เมษายน 2566 2566
289 โครงงานคุณธรรมระดับประเทศ "เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง"ปีที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับประเทศ)) โรงเรียนทุ่งช้าง 7 เมษายน 2566 2566
290 โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA ระดับ ScQA โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 4 เมษายน 2566 2566
291 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 15 กุมภาพันธ์ 2566 2566
292 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแปรรูปอาหาร (อะโวคาโด้) งานเทศกาลอะโวคาโด้ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 20 สิงหาคม 2566 2566
293 รางวัลสถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Practice)" ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนน่านนคร 24 สิงหาคม 2566 2566
294 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้รับรางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแห่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนทุ่งช้าง 8 กันยายน 2566 2566
295 โรงเรียนทุ่งช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA โรงเรียนทุ่งช้าง 7 กรกฎาคม 2566 2566
296 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน โรงเรียนทุ่งช้าง 8 กันยายน 2566 2566
297 โรงเรียนทุ่งช้างได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งช้าง 30 มิถุนายน 2566 2566
298 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 8 กันยายน 2566 2566
299 รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 14 กรกฎาคม 2566 2566
300 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำ 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 14 มิถุนายน 2566 2566
301 รางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 4 สิงหาคม 2566 2566
302 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 30 มิถุนายน 2566 2566
303 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ด้านการมีงานทำ-มีอาชีพ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนบ่อเกลือ 21 กรกฎาคม 2566 2566
304 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 26 เมษายน 2566 2566
305 รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โครงการ การพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 8 กันยายน 2566 2566
306 รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 8 กันยายน 2566 2566
307 - สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2566ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเมืองแงง 18 พฤษภาคม 2566 2566
308 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเมืองแงง 26 พฤษภาคม 2565 2565
309 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทสถานศึกษามัธยม ศึกษาขนาดเล็ก ระดับทองยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โรงเรียนเมืองแงง 20 มิถุนายน 2566 2566
310 เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดเเละอบายมุข โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 14 กรกฎาคม 2566 2566
311 ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 30 มิถุนายน 2565 2565
312 โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8 กันยายน 2566 2566
313 รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการเเหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8 กันยายน 2566 2566
314 รางวัลระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 3 การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเเก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น) โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 4 กันยายน 2566 2566
315 รางวัลระดับดีมาก ประเภท ผู้อำนวบการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเละพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8 กันยายน 2566 2566
316 รางวัลระดับดี ประเภทครูผู้สอน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการเเหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8 กันยายน 2566 2566
317 รางวัลระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเละพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8 กันยายน 2566 2566
318 รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเละพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8 กันยายน 2566 2566
319 รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเละพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8 กันยายน 2566 2566
320 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 14 กรกฎาคม 2566 2566
321 รางวัลระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 14 มิถุนายน 2566 2566
322 รางวัล ระดับดีมาก กิจกรรมถอดบทเรียน (ฺBest Practice) ครู การประกวดผลงาน/นวัตกรรมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 9 สิงหาคม 2566 2566
323 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 11 กันยายน 2566 2566
324 โรงเรียนสา ได้รับรางวัลระดับดีมาก ประเภท สถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานเขตพ โรงเรียนสา 8 กันยายน 2566 2566
325 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ประเภท ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย ACTIVE LEARNING เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ โรงเรียนสา 8 กันยายน 2566 2566
326 ใบประกาศเกียรติคุณ ลมหายใจของชุมชน “กาชาดหัวใจครู” โดยโรงเรียนสา สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ แห่งผลการกระทำอันสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เด็กไทยอ่านออ โรงเรียนสา 13 กันยายน 2566 2566
327 โล่รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสาได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง การพัฒนาอาสาสมัครกาชาดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการบริหารงานในรูปแบบของชมรมอาสายุวกาชาด ที่สามารถส่งต่อการช่วยเหลือไปสู่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง โรงเรียนสา 13 กันยายน 2566 2566
328 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 11 กันยายน 2566 2566
329 รางวัลชมเชย ประเภท เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 25 สิงหาคม 2566 2566
330 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 มิถุนายน 2566 2566
331 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 25 มิถุนายน 2564 2564
332 ชมเชย โครงการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน จังหวัดน่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
333 รางวัล Poppular Vote ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 26 เมษายน 2566 2566
334 รางวันชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน่านนคร 15 กันยายน 2566 2566
335 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 26 เมษายน 2566 2566
336 โรงเรียนสา ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุรุ่นไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2566 โรงเรียนสา 25 กรกฎาคม 2566 2566
337 โรงเรียนสา ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง การแข่งขันคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุรุ่นไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 256 โรงเรียนสา 25 กรกฎาคม 2566 2566
338 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ รูปแบบพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 16 มกราคม 2564 2564
339 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ระดับ A โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 ธันวาคม 2563 2563
340 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 17 กรกฎาคม 2563 2563
341 เข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายการับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 19 ตุลาคม 2563 2563
342 การทำความดีผ่านโครงการคุณธรรมเรื่อง การบริหารการจัดการขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 ธันวาคม 2563 2563
343 รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกาษา 2562 ระดับภูมิภาค โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 18 กรกฎาคม 2562 2562
344 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 21 มิถุนายน 2562 2562
345 เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 สิงหาคม 2562 2562
346 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 12 มกราคม 2563 2563
347 รางวัลเหรียญทองแดง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning เพื่อพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 11 กันยายน 2562 2562
348 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWADS โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 2 มีนาคม 2562 2562
349 รางวัลโรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสาตร์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 กันยายน 2562 2562
350 ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo โรงเรียนบ่อเกลือ 8 กันยายน 2566 2566
351 ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 8 กันยายน 2566 2566
352 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 14 มิถุนายน 2566 2566
353 ได้รางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 29 สิงหาคม 2566 2566
354 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อสร้างสรรค์นักเรียน นักศึกษาต้นแบบ หัวข้อ "สื่อสารสรรค์นักเรียนนักศึกษาต้นแบบ" โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 26 กันยายน 2566 2566
355 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 14 กรกฎาคม 2566 2566
356 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง "การประกวดสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน" โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 22 กันยายน 2566 2566
357 IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 25