ข่าวประชาสัมพันธ์

# ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน วันที่เผยแพร่ ปี
1 กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนสารทิศพิทยาคม โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 5 มกราคม 2565 2565
2 กิจกรรมวันคริสต์มาส และ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนสารทิศพิทยาคม โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 6 มกราคม 2565 2565
3 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ขอขอบคุณ คุณศุภิสรา รุจิรานุรักษ์ ผู้จัดการ หจก.แพร่เซ็นเตอร์ ที่ได้มอบกางเกง รองเท้าและกระเป๋า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 14 มกราคม 2565 2565
4 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน 18 มกราคม 2565 2565
5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิซาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดน่าน โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน 18 มกราคม 2565 2565
6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,527 บาท(สองแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อสร้างเสาธงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมต้นใหม่ สูง 14 เมตร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 20 มกราคม 2565 2565
7 19 - 25 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
8 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
9 2 - 8 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
10 9 - 15 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
11 16 - 22 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
12 23 - 29 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
13 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
14 6 - 12 กันยายน 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
15 13 - 19 กันยายน 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
16 20 - 26 กันยายน 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
17 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
18 11 - 17 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
19 18 - 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
20 25 - 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
21 1 - 7 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
22 8 - 14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
23 15 - 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
24 23 - 28 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
25 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
26 6 - 12 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
27 13 - 19 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
28 20 - 26 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
29 27 - 31 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสา 21 มกราคม 2565 2565
30 ยินดีต้อนรับพลอากาศตรีชาตรี พรหมพันธกรณ์ และคณะ โรงเรียนนาน้อย 23 มกราคม 2565 2565
31 โรงเรียนนาน้อยรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศ โรงเรียนนาน้อย 23 มกราคม 2565 2565
32 มอบทุนการศึกษานักเรียนมีผลการเรียนดี ประพฤติเรียบร้อย โรงเรียนนาน้อย 23 มกราคม 2565 2565
33 กิจกรรมการแข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาน้อย 23 มกราคม 2565 2565
34 กิจกรรมศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
35 โรงเรียนนาน้อยมอบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชย นักเรียนทำความดี โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
36 พิธีลงนามสัญญารับทุนพระราชการ ม.ท.ศ. โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
37 โรงเรียนนาน้อยมอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอ โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
38 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
39 โรงเรียนนาน้อยรับรางวัลยอดสวดมนต์สูงสุด ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
40 การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด Pfizer รอบแรก โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
41 การมอบใบประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นตรี โท เอ และธรรมศึกาาชั้นตรี โท เอก โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
42 โรงเรียนนาน้อยมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลนาน้อยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนาน้อย โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
43 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีนครน่านเข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองจัง โรงเรียนศรีนครน่าน 24 มกราคม 2565 2565
44 การประชุมคณะกรรมการสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
45 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2564 โรงเรียนนาน้อย 24 มกราคม 2565 2565
46 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาในระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมยมเพชร โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 25 มกราคม 2565 2565
47 วันที่ 21 มกราคม2565 ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 25 มกราคม 2565 2565
48 วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้มอบผักปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการการจีดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้แทนคำขอบคุณในการอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 25 มกราคม 2565 2565
49 วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและทำบุญห้องสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 27 มกราคม 2565 2565
50 วันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล และนางกัลยาวรรณ มีแสง ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลระดับเหรียญทอง การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 27 มกราคม 2565 2565
51 พิธียกเสาธงใหม่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ความสูง 14 เมตร ทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,527 บาท (สองแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 27 มกราคม 2565 2565
52 นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้มอบหมายให้คุณครูอัศวิน กลับมา และนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 27 มกราคม 2565 2565
53 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติรัตน์ อินไชย นักเรียนชั้น ม.3/5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแห่งชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 31 มกราคม 2565 2565
54 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมประชุมคัดเลือกรางวัลครูดีศรีสพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนใน สพม.น่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 31 มกราคม 2565 2565
55 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและชี้แจงการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาวให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 31 มกราคม 2565 2565
56 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกรางวัลครูดีศรีสพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565
57 การคัดเลือกรางวัลครูดีศรี สพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนแม่จริม 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
58 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนต้อนรับนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 5 กุมภาพันธ์ 2565 2565
59 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม.น่าน และนางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการ สพม.น่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พบปะให้กำลังใจนักเรียนในกิจกรรมค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน 64” โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 5 กุมภาพันธ์ 2565 2565
60 งานกีฬา - กรีฑาสีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
61 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
62 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมสัมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำหรับผู้บริหารในสังกัด สพม.น่าน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 10 กุมภาพันธ์ 2565 2565
63 วันที่ 11- 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนแม่จริม โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและโรงเรียนบ้านหลวง จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนนันทบุรี โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 10 กุมภาพันธ์ 2565 2565
64 โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดค่ายวิทยาศาสตร์นอกบ้าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
65 ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) โรงเรียนสตรีศรีน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
66 ผู้อำนวยการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ และต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
67 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Sciences competition) ระดับมัธยมศึกษา ในงานการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
68 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
69 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
70 การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
71 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 แนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
72 รางวัลครูดีศรีพุทธศาสน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่จริม 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
73 การประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
74 ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการท้องถิ่นน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
75 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภพร สวนกัน ม.5.3 (IEP) ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
76 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรจารีย์ สวัสดีวงษา นักเรียนชั้น ม.๓.๑ ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (19th IJSO 2022) โรงเรียนสตรีศรีน่าน 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
77 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีน่านและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
78 การจัดงานปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (รุ่นวกุลพัชร์) โรงเรียนสตรีศรีน่าน 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
79 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน" โรงเรียนสตรีศรีน่าน 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
80 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเขียนเรียงความ โรงเรียนแม่จริม 22 กุมภาพันธ์ 2565 2565
81 นักเรียนรับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 มีนาคม 2565 2565
82 คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ มอบรางวัลนักเรียนโอลิมปิก สอวน. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 มีนาคม 2565 2565
83 นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 มีนาคม 2565 2565
84 ผู้อำนวยการ สพม.น่านและคณะผู้บริหาร คณะครูให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 มีนาคม 2565 2565
85 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 มีนาคม 2565 2565
86 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 30 มีนาคม 2565 2565
87 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 30 มีนาคม 2565 2565
88 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงสุดของรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 30 มีนาคม 2565 2565
89 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 2) 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาคอมพิวเตอร์ และ สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 30 มีนาคม 2565 2565
90 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงสุดของรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 30 มีนาคม 2565 2565
91 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนหัวแหลม เพื่อเข้าค่าย Hualaem Summer Camps 2022 ระหว่างวันที่ 11 - 24 เมษายน 2565 ณ จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 คน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 30 มีนาคม 2565 2565
92 มกราคม 2565 โรงเรียนสา 10 เมษายน 2565 2565
93 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสา 10 เมษายน 2565 2565
94 มีนาคม 2565 โรงเรียนสา 10 เมษายน 2565 2565
95 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาน้อย 10 เมษายน 2565 2565
96 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันจักรี โรงเรียนนาน้อย 10 เมษายน 2565 2565
97 โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนนาน้อย 5 พฤษภาคม 2565 2565
98 เมษายน 2565 โรงเรียนสา 19 พฤษภาคม 2565 2565
99 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเมืองแงงต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ,สพม โรงเรียนเมืองแงง 2 มิถุนายน 2565 2565
100 นางรัชนี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรพิมล สมเงินที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีในการแข่งขัน HAONOI FUNRUN โดยมีครูผูุ้ฝึกซ้อมคือ นายบุรัสกร กุดนาน้อย โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 17 มิถุนายน 2565 2565
101 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสา 4 กรกฎาคม 2565 2565
102 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสา 7 กรกฎาคม 2565 2565
103 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ม.4/7 และ ม.5/7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 25 กรกฎาคม 2565 2565
104 กิจกรรมการเรียนรู้พิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ ม.4/10 และ ม.5/10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 25 กรกฎาคม 2565 2565
105 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านหลวง 1 สิงหาคม 2565 2565
106 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านหลวง 1 สิงหาคม 2565 2565
107 ต้อนรับคณะตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในการประเมินและติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหลวง 1 สิงหาคม 2565 2565
108 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนบ้านหลวง 1 สิงหาคม 2565 2565
109 โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนนาน้อย 8 สิงหาคม 2565 2565
110 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 10 สิงหาคม 2565 2565
111 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศต้อนรับและให้ข้อมูลกะบคณะกรรมการการประเมินขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 10 สิงหาคม 2565 2565
112 รางวัลจากการแข่งขันกีฬายูโดของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 10 สิงหาคม 2565 2565
113 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 10 สิงหาคม 2565 2565
114 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมมอบทุนการศึกษาและช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS และ YES โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 10 สิงหาคม 2565 2565
115 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับโล่รางวัลเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม รางวัลเชิดชูเกียรติ (EIA Monitoring Awards 2021) "47 สผ. สืบสานปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินโครงก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 10 สิงหาคม 2565 2565
116 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหลวง 16 สิงหาคม 2565 2565
117 นายชาญชัย สมาคม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากร ลูกสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านหลวง 16 สิงหาคม 2565 2565
118 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จากการประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 25 สิงหาคม 2565 2565
119 กิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัล “อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
120 ร่วมแสดงบนเวที เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
121 ร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา ก๋วยสลากจังหวัดน่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
122 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับรางวัล “เยาวสตรีไทยดีเด่น” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
123 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
124 สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
125 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
126 อบรมการใช้งานโปรแกรม School Health HERO ให้กับครูที่ปรึกษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
127 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ประเภท ครูและคณาจารย์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
128 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
129 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
130 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เนื่องจากประสบเหตุอุทกภัย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
131 จัดแข่งขัน E-Sport โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
132 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
133 นักเรียนร่วมแข่งขัน E-Sport โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
134 นำนักเรียนแกนนำ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
135 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
136 ร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
137 ประชุมปฏิบัติการ พัฒนานิทรรศการแลกเปลี่ยน 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
138 นักเรียนร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
139 ร่วมนำเสนอนิทรรศการ ในกิจกรรมประเมินสัมฤทธิ์ผลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
140 การแข่งขันการนำเสนอโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
141 นำนักเรียนชมรมนาฎศิลป์ ฟ้อนรำในพิธีเปิด กิจกรรม "Open House” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
142 นำนักเรียนร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
143 นักเรียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ “น่านหนึ่งเดียว” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 สิงหาคม 2565 2565
144 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 สิงหาคม 2565 2565
145 พ่นหมอกควันกำจัดยุง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 สิงหาคม 2565 2565
146 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา" โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 สิงหาคม 2565 2565
147 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 สิงหาคม 2565 2565
148 โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 สิงหาคม 2565 2565
149 จัดโครงการ “วัยรุ่น วัยใส รู้จักรักให้เป็น ควบคุม ป้องกันโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 สิงหาคม 2565 2565
150 นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.น่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 กันยายน 2565 2565
151 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสา 15 กันยายน 2565 2565
152 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสา 15 กันยายน 2565 2565
153 เข้าร่วมโครงการ ละอ่อนน่าน เรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 19 กันยายน 2565 2565
154 นำเสนอผลงานและเสริมพลังแกนนำเยาวชนก๋วยสลาก โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 19 กันยายน 2565 2565
155 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 19 กันยายน 2565 2565
156 อบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 19 กันยายน 2565 2565
157 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 19 กันยายน 2565 2565
158 นักเรียนเข้าร่วมเวทีประลองปัญญา Eduthon โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 19 กันยายน 2565 2565
159 นักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมค่าย “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
160 อบรม Q - Info ให้กับคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
161 “การจัดการเรียนรู้ Active Learning และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
162 ร่วมการประชุมแนวทางการจัดสอบ O-Net โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
163 รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
164 ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
165 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนาต้นแบบช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ระดับภูมิภาค โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
166 รับการประเมิน การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA : Performance Agreement) โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
167 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565 2565
168 ร่วมงานบุญกฐินวัดกลาง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 ตุลาคม 2565 2565
169 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 21 ตุลาคม 2565 2565
170 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 ตุลาคม 2565 2565
171 อบรมโครงการ Cap - Corner Stone (CCS) “เยาวชน ดี เก่ง กล้า สร้างนวัตกรรมพัฒนาสังคม” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 29 ตุลาคม 2565 2565
172 ให้ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ก่อนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 ตุลาคม 2565 2565
173 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุนเข้าค่ายหัวแหลม HUALAEM OCTOBER CAMPS 2022 เชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8 - 16 ตุลาคม 256 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 31 ตุลาคม 2565 2565
174 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศิษยาร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 4 พฤศจิกายน 2565 2565
175 Halloween Day โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 พฤศจิกายน 2565 2565
176 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 9 พฤศจิกายน 2565 2565
177 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 9 พฤศจิกายน 2565 2565
178 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 9 พฤศจิกายน 2565 2565
179 ติดตามและประเมินโรงเรียน อย.น้อย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 11 พฤศจิกายน 2565 2565
180 ฟ้อนต้อนรับคณะกฐินกรุงเทพฯ - น่าน ณ วัดดอนแก้ว โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 14 พฤศจิกายน 2565 2565
181 ร่วมกิจกรรมศิลปาชีพทางดนตรี ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 16 พฤศจิกายน 2565 2565
182 การศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 17 พฤศจิกายน 2565 2565
183 ร่วมงานกฐินวัดพร้าว วัดสร้อยพร้าว และวัดห้วยเลื่อน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 18 พฤศจิกายน 2565 2565
184 ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรม และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 19 พฤศจิกายน 2565 2565
185 “วิถีข้าววิถีพอเพียง” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 22 พฤศจิกายน 2565 2565
186 ร่วมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี - ชั้นเอก ประจำปี 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 23 พฤศจิกายน 2565 2565
187 “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 พฤศจิกายน 2565 2565
188 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 26 พฤศจิกายน 2565 2565
189 รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 พฤศจิกายน 2565 2565
190 การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจําปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 29 พฤศจิกายน 2565 2565
191 การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 30 พฤศจิกายน 2565 2565
192 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1 ธันวาคม 2565 2565
193 กันยายน 2565 โรงเรียนสา 3 ธันวาคม 2565 2565
194 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสา 3 ธันวาคม 2565 2565
195 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสา 3 ธันวาคม 2565 2565
196 เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนแก้ว โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 6 ธันวาคม 2565 2565
197 การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 7 ธันวาคม 2565 2565
198 ตักบาตรพระสงฆ์ที่บิณฑบาต ณ บ้านพร้าว โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 8 ธันวาคม 2565 2565
199 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 8 ธันวาคม 2565 2565
200 กิจกรรมตักบาตรและทำบุญ “ตานข้าวใหม่” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 18 ธันวาคม 2565 2565
201 “มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงกลาง” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 18 ธันวาคม 2565 2565
202 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวการพัฒนาการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัย Shanghai Ocean University 上海海洋大学 ประเทศจีน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 ธันวาคม 2565 2565
203 ร่วมแข่งขัน Scout Cover Dance โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 ธันวาคม 2565 2565
204 โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค ในการเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
205 โรงเรียนนาน้อยรับรางวัลจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
206 ทีมนักกีฬากาบัดดี้โรงเรียนนาน้อย คว้าเหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์" โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
207 โรงเรียนนาน้อยรับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
208 นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
209 นักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลแข่งขันวาดภาพ งานเทศกาลโลกของกว่างและของดีเมืองปัว โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
210 Nanoi Robot Team ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ SA-International Grand Robotic 2022 โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
211 ทีมกาบัดดี้ โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
212 วงโยธวาทิตโรงเรียนนาน้อย รับรางวัลจำนวน 3 รายการ การประกวดวงโยธวาทิตโลก Thailand World Music Championships 2022 โรงเรียนนาน้อย 21 ธันวาคม 2565 2565
213 พิธีการจัดทำข้อตกลง (MOU) การพัฒนางาน Performance Agreement: PA โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 21 ธันวาคม 2565 2565
214 นักเรียนร่วมแข่งขันเปตอง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 21 ธันวาคม 2565 2565
215 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสา 4 มกราคม 2566 2566
216 รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสรุปองค์ความรู้จากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 มกราคม 2566 2566
217 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูในยุคดิจิทัล” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 มกราคม 2566 2566
218 ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 มกราคม 2566 2566
219 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 มกราคม 2566 2566
220 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 มกราคม 2566 2566
221 นำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 มกราคม 2566 2566
222 ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 70 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 มกราคม 2566 2566
223 ประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5 มกราคม 2566 2566
224 ได้รับการบริจาคงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 18 มกราคม 2566 2566
225 “ละอ่อนน่านเรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 18 มกราคม 2566 2566
226 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 18 มกราคม 2566 2566
227 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
228 ร่วมกิจกรรม “วิ่งเติมบุญ 4 ร้อยปีสบกอน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
229 ชุมนุมนาฏศิลป์ ร่วมกิจกรรม โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
230 รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
231 ร่วมกิจกรรมรวมพลคนออกกำลังกาย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
232 มกราคม 2566 โรงเรียนสา 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
233 ผลการแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
234 ประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
235 “ครบรอบ 30 ปี สร้างคนดีสู่สังคม” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
236 ร่วมทำบุญเจ้าหลวงวาว ณ บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
237 รับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2566 2566
238 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามระดับจังหวัด ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
239 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
240 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมจัดกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
241 นักเรียนและครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับรางวัลในงานสภาเด็กชวนวิ่ง ครั้งที่ 12 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
242 ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
243 รโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับมอบทุนการศึกษาจากบิดาของครูอัมพร เทพอาจ อดีตครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
244 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดงานพิธีมุฑิตาจิต ครูระบอบ ทองแท้ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
245 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ารับ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
246 ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
247 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทีี่มีลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
248 ครูสุรจักร ต๊ะผัดนำนักเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการ "YIN -D Project CP NAN " การจัดการขยะ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
249 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานิเทศติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ฝึกประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
250 นักเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชนประเภทเดี่ยว ในการแข่งขันแบดมินต้นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 โดยนายสุรจักร ต๊ะผัด เป็นผู้ฝึกสอน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
251 นายพันศักดิ์ กิจการและนายปริญศิลป์ คำพุฒิ ได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ชุมชนปลอดขยะ บ้านศรีบุญเรือง" โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
252 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสันติสุข โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
253 นายสุรจักร ต๊ะผัด ครูผู้สอน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอ "นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ" ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
254 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ด้วย Google Site เพื้อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
255 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยที่งดงามให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
256 รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะศึกษาดูงานการบริหารจัดการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
257 นักเรียนได้รับรางวัล 4 เหรียญทองแดง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประจำปี 2565 โดยมีนายสุรจักร ต๊ะผัด เป็นครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
258 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและการรู้แพ้ รู้ชนะและให้อภัย โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
259 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อปรึกษาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
260 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม กรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปี 2565 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
261 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ วันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือภายในประเทศไทย โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
262 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566 2566
263 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
264 ร่วมงานนมัสการพระธาตุดอนแก้ว โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
265 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
266 นักเรียนแกนนำร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา “กล้าเรียน กล้าลุย กล้าก้าว 66 วัน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
267 จัดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
268 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
269 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
270 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเส้นทางอาชีพ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
271 ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
272 คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
273 ร่วมพิธีสืบชาตาพระอาจารย์เจ้าคุณ พระโสภิตวิริยาลังการ ร่วมพิธีบวงสรวง งานสมโภชวิหารพระแก้วมรกต โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
274 ตรวจเยี่ยมการสร้างห้องน้ำที่เสร็จเรียบร้อย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
275 ติดตามการพัฒนาอาคารสถานที่ และชี้จุดต้นไม้กีดขวางสายไฟฟ้า โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 9 เมษายน 2566 2566
276 โรงเรียนประสบวาตภัย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
277 รับการสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
278 การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
279 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4+6 Model) โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
280 โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
281 ให้ความรู้ คำแนะ การตรวจสอบสุขภาพจิตเบื้องต้น โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
282 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
283 “เยาวชนคนดี วิถีพุทธ” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
284 จิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
285 ดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 13 มิถุนายน 2566 2566
286 นางพิลาวัลย์ อยู่สุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มอบหมายให้ นายอัศวิน กลับมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน ในการอบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 16 มิถุนายน 2566 2566
287 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 23 มิถุนายน 2566 2566
288 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นประธานในพิธี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 27 มิถุนายน 2566 2566
289 อบรมโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 27 มิถุนายน 2566 2566
290 อบรมโครงการ EGAT TOGETHER 2023 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 27 มิถุนายน 2566 2566
291 กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566” โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 29 มิถุนายน 2566 2566
292 การจัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอน สุนทรภู่” โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 29 มิถุนายน 2566 2566
293 พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหลวง 29 มิถุนายน 2566 2566
294 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหลวง 29 มิถุนายน 2566 2566
295 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566 โรงเรียนบ้านหลวง 29 มิถุนายน 2566 2566
296 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านหลวง 29 มิถุนายน 2566 2566
297 กล่าวคำปฎิญาณต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โรงเรียนบ้านหลวง 29 มิถุนายน 2566 2566
298 โรงเรียนแม่จริม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนแม่จริม 2 กรกฎาคม 2566 2566
299 โรงเรียนแม่จริม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ อนุรักษ์อักษรา สืบศรัทธา สุนทรภู่ : 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนแม่จริม 2 กรกฎาคม 2566 2566
300 โรงเรียนแม่จริมได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหนองแดง และ สาธารณสุขอำเภอ อสม. พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท (Abate) โรงเรียนแม่จริม 2 กรกฎาคม 2566 2566
301 โรงเรียนแม่จริม ลงทะเบียนหมอพร้อม พิสูจน์และยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID โรงเรียนแม่จริม 2 กรกฎาคม 2566 2566
302 โรงเรียนแม่จริม ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทองแดง จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแม่จริม 3 กรกฎาคม 2566 2566
303 รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 6 กรกฎาคม 2566 2566
304 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 6 กรกฎาคม 2566 2566
305 พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
306 จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
307 ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Idol โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
308 จัดกิจกรรมแข่งกีฬา ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
309 รางวัลชนะเลิศ การจัดทำคลิปวีดีโอ “เด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
310 ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
311 โรงเลี้ยงหนอนแมลงเสือ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
312 ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นครน่านคัพ ประจำปี 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
313 รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
314 “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
315 เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
316 ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทอำเภอ ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
317 ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไมย ประจำปี 2566 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566 2566
318 ติดตามการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
319 ร่วมโครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
320 ร่วมโครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
321 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การผลิตปุ๋ยหมัก และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
322 สำรวจลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
323 รับการนิเทศจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
324 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม แสดงความจงรักภักดี โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
325 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
326 อบรมการเลี้ยงหนอนแมลงเสือ แมลง BSF เพื่อเป็นอาหารสัตว์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
327 โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 24 สิงหาคม 2566 2566
328 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 25 สิงหาคม 2566 2566
329 เปิดศูนย์ศพอ.วัดดอนแก้ว และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สอบผ่านธรรมศึกษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 25 สิงหาคม 2566 2566
330 โรงเรียนปัวจัดกิจกรรม"งานลานกิจกรรมช่อม่วงสร้างสรรค์ บูรณาการงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566" โรงเรียนปัว 6 กันยายน 2566 2566
331 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 โรงเรียนปัว 6 กันยายน 2566 2566
332 ผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการศึกษา 30 กันยายน 2566 โรงเรียนเมืองแงง 19 กันยายน 2566 2566
333 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูยุวรีย์ ใจการณ์ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแงง โรงเรียนเมืองแงง 19 กันยายน 2566 2566
334 วันที่ 7-8 กันยายน 2566 นำโดยว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นำนักกีฬามวยปล้ำ เข้าร่วมการเเข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2566 2566
335 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในการลงมือปฏิบัติและทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2566 2566
336 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสา 20 กันยายน 2566 2566
337 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2566 โรงเรียนสา 20 กันยายน 2566 2566
338 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2566 โรงเรียนสา 20 กันยายน 2566 2566
339 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสา 20 กันยายน 2566 2566
340 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2566 โรงเรียนสา 20 กันยายน 2566 2566
341 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสา 20 กันยายน 2566 2566
342 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2566 โรงเรียนสา 20 กันยายน 2566 2566
343 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2566 โรงเรียนสา 20 กันยายน 2566 2566
344 วารสารโรงเรียนทุ่งช้าง โรงเรียนทุ่งช้าง 20 กันยายน 2566 2566
345 วารสารโรงเรียนทุ่งช้าง โรงเรียนทุ่งช้าง 20 กันยายน 2566 2566
346 วารสารโรงเรียนทุ่งช้าง โรงเรียนทุ่งช้าง 20 กันยายน 2566 2566
347 วารสารโรงเรียนทุ่งช้าง โรงเรียนทุ่งช้าง 20 กันยายน 2566 2566
348 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาน่าน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 21 กันยายน 2566 2566
349 กิจกรรมวันสันติภาพสากล วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 21 กันยายน 2566 2566
350 วารสารประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ "Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง" โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 21 กันยายน 2566 2566
351 วารสารประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลการประกวดคลิปวิดีสั้น ระดับประเทศ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2566 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 21 กันยายน 2566 2566
352 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2566 โรงเรียนสา 26 กันยายน 2566 2566
353 ดำเนินการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ 26 กันยายน 2566 2566
354 ดำเนินการเปิดภาคเรียน โรงเรียน 26 กันยายน 2566 2566
355 การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ่อเกลือ 26 กันยายน 2566 2566
356 ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ ยี่ห้อ YAMAHA โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 27 ตุลาคม 2566 2566
357 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายศราวุธ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม พร้อมทั้งหัวหน้างานทั้ง 4 กลุ่มงาน รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 3 พฤศจิกายน 2566 2566
358 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โรงเรียนสา 15 พฤศจิกายน 2566 2566
359 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนประจำอำเภอท่าวังผา กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และคณะฯ ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียน พร้อมนำผ้าห่มกันหนาวและไอศครีมมาแจกให้แก่นักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 30 พฤศจิกายน 2566 2566
360 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 30 พฤศจิกายน 2566 2566
361 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โรงเรียนสา 8 ธันวาคม 2566 2566
362 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โรงเรียนสา 8 ธันวาคม 2566 2566