รางวัลที่ครูได้รับ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลผลงานโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ นางสกาวเดือน นาคศรี น่านประชาอุทิศ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0000/00/00 0000
2 นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นายโกวิทย์ รักษา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
3 เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนัก้รียนระดับเขตพื้นที่และระดีบชาติได้รับรางวัลเหรียญทอง นางพัฒนา กันอาทา ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0000/00/00 0000
4 ครูmaster นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
5 โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0000/00/00 0000
6 ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทชายหายหญิง มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
7 เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพ นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0000/00/00 0000
8 ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดภาพยนตร์สั้นระดับม.ปลาย น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
9 รางวัลระดับเหรียญทองแดง นางสาวกฤษณวรรณ โวทาน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0000/00/00 0000
10 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเรียงร้อยถ้อยความระดับประเทศ น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
11 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
12 รางวัลระดับเหรียญทองแดง นางสาวกฤษณวรรณ โวทาน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0000/00/00 0000
13 ครูสอนดี นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
14 วัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0551/01/06 0551
15 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0551/07/07 0551
16 วัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเยาวชน นายอนวัช สุทธไชย นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0553/01/05 0553
17 วัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคลคล นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0553/01/07 0553
18 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0554/01/03 0554
19 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0554/12/27 0554
20 เป็นนครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง "จิตอาสา ท่าวังผาร่วมใจ เลิกสูบ ลดเสี่ยง ต้านภัยCOVID-19" น.ส.ชนากาญจน์ ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0555/01/07 0555
21 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันรายการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ รุ่นนักเรียน (ประถม-มัธยม) ในวันวิชาการ ACS ACADEMIC DAYS 2022 นางรัชฎาภรณ์ พวงดอก สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0559/01/10 0559
22 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0559/09/09 0559
23 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.ลาวัลย์ สุโรพันธ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0562/06/10 0562
24 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0562/06/10 0562
25 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยาการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 นายประกวด พายัพสถาน ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0564/10/08 0564
26 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 นายประกวด พายัพสถาน ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0564/10/08 0564
27 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชนากาญจน์ ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0565/01/06 0565
28 เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ม ต้น น.ส.เกศสุดา มูลจะคำ สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0565/01/06 0565
29 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 2563 น.ส.ลำแพน ตนะทิพย์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0565/03/06 0565
30 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 2563 นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0565/03/06 0565
31 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 2563 นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0565/03/06 0565
32 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 2563 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0565/03/06 0565
33 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 2563 รางวัลระดับดี น.ส.สุรางคนา กาวีปลูก เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0565/03/06 0565
34 Skit ม.ต้น น.ส.รทนน กันฟอง ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0565/09/09 0565
35 เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ในการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ สิบเอกธนากรณ์ ท่วมอ้น ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0565/11/11 0565
36 โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0566/03/07 0566
37 โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0566/03/07 0566
38 โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 น.ส.ลำแพน ตนะทิพย์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0566/03/07 0566
39 โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 น.ส.สุรางคนา กาวีปลูก เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0566/03/07 0566
40 โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0566/03/07 0566
41 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นางอมรรัตน์ โพธิขาว นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0567/01/08 0567
42 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกิจกรรม (100 ปีโรงเรียนบ้านสันกำแพง) BSK 100 A-Math Crossword Kumkom Challenge 2022 ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการทระทรวงศึกาษธิการ นางรัชฎาภรณ์ พวงดอก สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0567/09/08 0567
43 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับม.ปลาย น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0568/02/05 0568
44 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางวีนา มั่งมี นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0568/02/05 0568
45 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางวีนา มั่งมี นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0568/02/07 0568
46 2. รางวัลสถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทองยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2566 3650100299147 เมืองแงง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0568/09/09 0568
47 1. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดน่าน 3650100299147 เมืองแงง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0568/09/09 0568
48 เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 "รางวัลชมเชยระดับประเทศ" น.ส.ชนากาญจน์ ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0569/01/06 0569
49 รางวัลชมเชย นางวิจิตรตา ตาดี นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0569/01/06 0569
50 รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหารัฐศาสตร์ นางวิจิตรตา ตาดี นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0570/01/06 0570
51 ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทองประเภทคะแนนชีวววิทยา การตอบปัญหาวิทยาศานตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางนีรนารา คำอุ่น สตรีศรีน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0570/03/09 0570
52 การฝึกอบรมวิชาลูกเสืิสามัญรุ่นใหญ่​ ขั้นความรู้เบื้องต้น นางพิมพ์พร วุฒิไชย นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0570/03/23 0570
53 รางวัลระดับคุณภาพดี ประเภทครูผู้สอนสาระวิชาศิลปะ การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม(Best Practices) โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0573/01/03 0573
54 การประกวดโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นายโกวิทย์ รักษา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0573/02/05 0573
55 วัฒนธรรมวินิต นางสาวลักษมี โสล้อมค้อ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0574/01/07 0574
56 การอบรม วPA นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0574/01/07 0574
57 เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด นางวีนา มั่งมี นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0574/02/05 0574
58 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางวีนา มั่งมี นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0574/02/05 0574
59 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2563 ในระดับA นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0574/12/07 0574
60 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง นายโกวิทย์ รักษา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/02/08 0575
61 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2563 นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/03/06 0575
62 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2563 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/03/06 0575
63 รางวัลระดับเหรียญทอง ระะบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก 2563 นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/03/06 0575
64 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2563 น.ส.สุรางคนา กาวีปลูก เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/03/06 0575
65 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2563 น.ส.ลำแพน ตนะทิพย์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/03/06 0575
66 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/03/08 0575
67 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ระดับทอง นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/08/06 0575
68 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล นายมานะ นิรันรัตน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0575/08/09 0575
69 MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ระดับประเทศประเภทบุคคล สาขาอนุรักษ์มรดกไทย นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0576/01/03 0576
70 รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0576/04/09 0576
71 รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางวิจิตรตา ตาดี นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0577/01/07 0577
72 รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางวิจิตรตา ตาดี นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0577/01/07 0577
73 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจักการเรียนการสอนโครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในดารขยายผลองค์ความรู้วิชาการ น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0578/04/08 0578
74 การอบรมหลักสูตรครูกับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นายวัชระ วงศ์ษารัฐ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0578/07/08 0578
75 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันฟลอร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0578/07/10 0578
76 ราชมงคลสรรเสริญ ปี2566 ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาศิลปะการแสดง นายมานะ นิรันรัตน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0578/08/10 0578
77 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0579/01/04 0579
78 เกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Zoom Meeting และ Google Application เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0580/09/08 0580
79 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ น.ส.สุรางคนา กาวีปลูก เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0581/03/09 0581
80 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน นายกิตติศักดิ์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2451/07/01 2451
81 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับม.ต้น น.ส.กัญชลี เกียรติกิติภัคดิ์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2464/09/13 2464
82 ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง เสียสะในการสั่งสอนอบรมเยาวชนด้วยความเมตตา และเอาใจใส่ น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2538/10/18 2538
83 วิทยากรแกนนำ เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี โครงการเงินกู้ธนาคารโลก นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2547/03/22 2547
84 โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ขนาดใหญ่พิเศษ นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2550/12/21 2550
85 เป็นผู้อุทิศเวลาเพื่องานราชการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550 นางอรณี ผาแก้ว ปัว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2551/02/19 2551
86 เป็นวิทยากรค่ายวิชาการ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน นางอรณี ผาแก้ว ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2551/10/26 2551
87 รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๗ ระดับครูอาจารย์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2552/02/09 2552
88 เป็นวิทยากรค่ายวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ.น่าน นางอรณี ผาแก้ว ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2552/04/26 2552
89 เป็นวิทยากรค่ายวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ.น่าน นางอรณี ผาแก้ว ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2552/10/14 2552
90 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ประเภท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 น.ส.จริยา ใจยศ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2552/11/16 2552
91 ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลระดับ เหรียญเงิน นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2552/12/23 2552
92 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2553/04/18 2553
93 ครูที่สามารถผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครูผลการสอบอยู่ในกลุ่มสูง ในการ สาขาวิชาเคมี ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบและรับการอบรม Master Teacher นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2553/05/03 2553
94 เป็นวิทยากรค่ายวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ.น่าน นางอรณี ผาแก้ว ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2553/05/30 2553
95 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2552 นายนิวัฒน์ ใจบาล สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2553/07/01 2553
96 รางวัลที่ 2 ประกวดกลอนรางวัล "รังสรรค์ คงเที่ยง" หัวข้อ มรดกแผ่นดิน นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2553/08/20 2553
97 “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2553/09/24 2553
98 Master Teacher ครูสอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นางอรณี ผาแก้ว ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2553/09/30 2553
99 “ครูผู้มีผลงานดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2553/11/26 2553
100 “ครูผู้มีผลงานดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2553/11/26 2553
101 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2554/01/16 2554
102 รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๙ ระดับครูอาจารย์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2554/02/18 2554
103 ร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นางอรณี ผาแก้ว ปัว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2554/04/06 2554
104 รางวัลชมเชยเรียงความประเภทครู อาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอกและประชาชนทั่วไป นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2554/05/09 2554
105 เกียรติบัตรประธานร่วมในการนำเสนอโครงงานของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 3 นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2554/08/02 2554
106 ครูที่ปรึกษานักเรียนและครูผู้ฝึกนักเรียนรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ชื่อโครงงานเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับจังหวัด ระดับ ม.ปลาย นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2554/08/30 2554
107 ครูที่ปรึกษานักเรียนและครูผู้ฝึกนักเรียนรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ชื่อโครงงานเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับจังหวัด นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2554/08/30 2554
108 รางวัลชมเชย ประเภทเรื่องสั้นการเมือง การประกวดวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า ปี 2554 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2554/09/02 2554
109 ครูเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2554/12/28 2554
110 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี” และเกียรติบัตร นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/01/16 2555
111 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/01/16 2555
112 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/01/16 2555
113 รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2555 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/01/16 2555
114 รางวัลครุผู้สอนดีเด่นของสมาคมมัธยมศึกษา จังหวัดน่านและ เกียรติบัตรการเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินผลงานครูดีเด่น นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/01/29 2555
115 รางวัลชมเชย ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/01/31 2555
116 สมาชิกตนแบบ ของเครือข่ายโทรทัศน์ครู ปี 2555 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/02/02 2555
117 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ นางสุภาพร จิตตรง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/02/15 2555
118 รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศของสพป.น่าน เขต 1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 30 ระดับครูอาจารย์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/03/07 2555
119 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 3 ประจำปี 2553 นายนิวัฒน์ ใจบาล สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/05/30 2555
120 เกียรติบัตรระดับนานาชาติครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2555/06/28 2555
121 ครูสอนดี นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/07/14 2555
122 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียนและครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันการประกวดโครงงานทดลองประเภททีม ม.ปลาย รางวัล เหรียญทอง โครงงานเรื่อง สมุนไพรสลายนิ่ว การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2555 นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2555/09/08 2555
123 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียนและครูผู้ฝึกนักเรียนสิ่งประดิษฐ์ ประเภททีม ม.ต้น รางวัล เหรียญทอง โครงงานเรื่อง อุปกรณ์ศึกษาสเปกตรัมของแสงด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2555/09/08 2555
124 ครูที่ปรึกษา โครงงานทดลองประเภททีม ม.ปลาย รางวัล เหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เรื่อง กล่องจ่ายหลอดทดลอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2555 นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2555/09/08 2555
125 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ นางสุภาพร จิตตรง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/11/16 2555
126 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 น.ส.จริยา ใจยศ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2555/11/16 2555
127 รองชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2556 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/01/16 2556
128 รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ระดับประเทศ และรางวัลที่ ๒ ของจังหวัดน่าน โครงการ ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๑ ระดับครูอาจารย์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/02/25 2556
129 ครูที่ปรึกษาโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15 (YSC 2013) โครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ของความชื้นในระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการหมุนคลายตัวของเมล็ดหญ้าหนวดฤๅษี (Heteropogon contortus)ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระดับประเทศ และเงินรางวัลให้กับครูและนักเรี นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/03/18 2556
130 เป็นวิทยากรสาธิตการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ "Completion of the English for Integrated Studies EIS Core Mentors Training" นางอรณี ผาแก้ว ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/07/04 2556
131 นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๕/๒๕๕๖ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/07/28 2556
132 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นางอรณี ผาแก้ว ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/08/01 2556
133 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/08/02 2556
134 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพ ระดับม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/08/16 2556
135 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ศึกษาสเปกตรัมของแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟชนิดต่างๆ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/08/30 2556
136 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภททีม ม.ปลาย โครงงานเรื่อง ตู้เก็บรองเท้าไอเดียเก๋ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมรางวัลเหรียญทอง นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/08/30 2556
137 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานทดลองประเภททีม ม.ปลาย โครงงานเรื่องการศึกษารอบการหมุนของเมล็ดหญ้าหนวดฤๅษี ดัชนีวัดความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อความสัมพันธ์สมการทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2556 รางวัลเหรียญทอง นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/08/30 2556
138 ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น น.ส.จริยา ใจยศ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/09/13 2556
139 รางวัล“ครูรักการอ่าน” ระดับยอดเยี่ยม นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/09/16 2556
140 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/10/19 2556
141 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ (ระดับ ม.ปลาย) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 19 -22 ตุลาคม 2556 นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2556/10/19 2556
142 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 น.ส.หิรัญญา อุปถัมภ์ บ้านหลวง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/10/25 2556
143 รางวัลหนึ่งแสนครูดี นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/10/25 2556
144 รางวัลชมเชย การประกวดคำขวัญวันครู 2557 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/12/12 2556
145 รางวัลชมเชย การประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2557 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2556/12/21 2556
146 โล่เกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.จริยา ใจยศ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/01/16 2557
147 รางวัลเกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยม ของสหวิทยาเขตน่าน 1 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.จริยา ใจยศ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/01/16 2557
148 เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2557/02/18 2557
149 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2556 นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/03/20 2557
150 วิทยากประจำกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติการอบรมโครงการมารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ ประจำปี 2557 น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว นาหมื่นพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/07/06 2557
151 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Award นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/07/14 2557
152 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/08/14 2557
153 ได้รับทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (PCK) นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/09/26 2557
154 ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจากกระทวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคม EIS ศึกษาดูงานและเป็นครูผู้ดูแลคณะครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ EIS ที่ประเทศสิงคโปร์ นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/10/27 2557
155 สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557 นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2557/10/30 2557
156 ครูผู้ฝึสอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว นาหมื่นพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2557/12/17 2557
157 ระดับยอดเยี่ยมตามโครงการประเมินคัดเลือกครูและยุคลากรการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรางวัลเกียรติยศ นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2558/01/16 2558
158 หนึ่งแสนครูดี นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2558/01/16 2558
159 โล่เกียรติยศ "ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" ระดับยอดเยี่ยม นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2558/01/16 2558
160 เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2558/02/19 2558
161 หนึ่งแสนครูดี นางอมรรัตน์ กอชาลี นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2558/10/06 2558
162 รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2559/01/01 2559
163 ครูดีเด่น ประจำปี 2558 น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว นาหมื่นพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2559/01/16 2559
164 "ครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2559 นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2559/01/16 2559
165 เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2559/01/31 2559
166 โรงเรียนที่มี “แนวปฏิบัติที่ดี” ด้านการส่งเสริมและศักยภาพทางอาชีพ นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2559/02/01 2559
167 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดสื่นนวัตกรรม "หนึ่งคน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งปีการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2558 นางอรณี ผาแก้ว ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2559/02/20 2559
168 รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑ ระดับจังหวัด (จังหวัดน่าน) โครงการ ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๔ ระดับครูอาจารย์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2559/02/22 2559
169 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2559/07/07 2559
170 นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๘/๒๕๕๙ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2559/07/20 2559
171 รางวัลชมเชย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "การประกวดสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ปีการศึกษา 2559 นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2559/09/25 2559
172 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับรางวัล ชนะเลิศ "ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 12" นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2559/10/10 2559
173 ครูผูัฝึกสอน รางวัลเหรียญทองอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ม.4- ม.6 นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2559/10/24 2559
174 ครูที่ปรึกษารองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ การแข่งขันอัจฉริยภาพระดับ ม.ปลาย นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2559/12/14 2559
175 ครูผูัฝึกสอน รางวัลเหรียญทองอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ม.4- ม.6 นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2559/12/16 2559
176 ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2559/12/16 2559
177 รางวัลชมเชย โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ประจำปี 2559 นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2559/12/23 2559
178 เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระปรมาภิไธยย่อ สธ "ครูภาษาไทยดีเด่น" นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/01/16 2560
179 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/01/29 2560
180 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/01/31 2560
181 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (จังหวัดน่าน) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๕ ระดับครูอาจารย์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/02/11 2560
182 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์ The 19th Junior Session of Astronomical Society of Japan นายมนตรี นันตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/03/18 2560
183 ได้เป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 นางอรณี ผาแก้ว ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/03/31 2560
184 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/04/22 2560
185 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2560 นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2560/05/01 2560
186 รางวัลการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ “โครงการ My little farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร” นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2560/05/13 2560
187 ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/05/29 2560
188 รางวัลที่ 1 การประกวดการเขียนเรียงความ เรื่อง สหกรณ์กับชีวิตประจำวัน นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/06/07 2560
189 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559 นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/06/22 2560
190 รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2560/06/26 2560
191 รางวัล MOE Awards ประเภทบุคคล สาขาอนุรักษ์มรดกไทย นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/06/26 2560
192 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/06/30 2560
193 สุดยอดเจ้าเหรียญทอง งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2560 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/07/05 2560
194 สุดยอดเจ้าเหรียญทอง งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2560 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/07/05 2560
195 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน ด้านธรรมชาติวิทยาระดับนานาชาติ Global Natural History Day 2017 Global Finals (Chongqing) นายมนตรี นันตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/07/19 2560
196 ได้รางวัลที่ 1 ในกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางอรณี ผาแก้ว ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/08/18 2560
197 เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/08/21 2560
198 ครูดีปูชนียบุคคล ปีการศึกษา 2560 น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2560/09/09 2560
199 นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๙/๒๕๖๐ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/09/24 2560
200 ได้นำเสนอผลงาน e-Poster "การพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เทคนิคแบ่งปันความสำเร็จรวมกับกลวิธีเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรี นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/10/14 2560
201 เป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/10/16 2560
202 โล่เกียรติยศในงานพิธีมองโล่วุฒิบัตรให้แก่โรงเรียน ครูพี่เลี้ยงวิชาการ และครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นางอรณี ผาแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2560/10/21 2560
203 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/11/24 2560
204 รางวัลเหรียญทอง นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/12/13 2560
205 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ นายธรรมนูญ ปัญโนจา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2561/01/16 2561
206 เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ระดับประเทศ" นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2561/01/16 2561
207 เป็นครูผู้สอนดีเด่น นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/01/16 2561
208 ครูดีในดวงใจ นางนวพร ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/01/16 2561
209 ครูผู้สอนดีเด่น นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/01/16 2561
210 เหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2561/01/16 2561
211 ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/01/16 2561
212 รางวัล “BEST ORAL PRESENTATION” จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (The ๑st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED๒๐๑๘) นายนพรัตน์ ใบยา ปัว นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/01/21 2561
213 ครูดีเด่น น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/02/04 2561
214 เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ นางโศรญา สัจจะ ศรีนครน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/02/13 2561
215 รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดน่าน) ระดับครูอาจารย์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/03/01 2561
216 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (จังหวัดน่าน) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๖ ระดับครูอาจารย์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/03/01 2561
217 เหรียญทอง OBEC AWARDS น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/03/09 2561
218 เหรียญทอง OBEC AWARDS น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2561/03/09 2561
219 รางวัลประกวดสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/03/16 2561
220 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/03/23 2561
221 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทการกล่าวสุนทรพจน์ นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/05/16 2561
222 ค่ายปั้นคนเป็นครู นางสาวสุมาริน อัง แม่จริม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/05/29 2561
223 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/07/01 2561
224 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 นางรัชนีวรรณ บุญทวี สันติสุขพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2561/07/29 2561
225 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/02 2561
226 รองผู้อำนวยการดีเด่น ปี2561 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/08/04 2561
227 ครูดีศรี สพฐ. นางนวพร ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/08/15 2561
228 อาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รางวัลระดับ เหรียญทองแดง) น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/17 2561
229 อาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รางวัลระดับ เหรียญเงิน) น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/17 2561
230 ครูดีเด่น รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี2562 นางอัมพร ศรีเทพ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/08/23 2561
231 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงการอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางพลับพลึง ปะระมะ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/23 2561
232 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/23 2561
233 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4-ม.6 น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/23 2561
234 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/23 2561
235 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1- ม.3 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/08/23 2561
236 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/24 2561
237 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/24 2561
238 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/24 2561
239 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/24 2561
240 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/24 2561
241 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/08/24 2561
242 การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆให้ได้ใจนักเรียน ระดับ ม.ปลาย นายดาวี ตันเวียง เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/08/26 2561
243 โรงเรียนในโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2561/09/07 2561
244 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ ระดับดีเด่น น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2561/09/10 2561
245 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการประกวด Oral Presentation ประเภท ครู "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมน้อย ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/09/12 2561
246 ระดับเหรียญทองแดง นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/09/14 2561
247 ผู้มีผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/09/28 2561
248 ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปี 2559 ผลงานระดับดีเด่น นางเยาวเรศ รัตนะ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/09/29 2561
249 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ชนิดกีฬา ฟุตซอล หญิง นายนิยมศิลป์ สุนทร ท่าวังผาพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/10/28 2561
250 รองชนะเลิศ โครงการธนาคารกรุงไทยต้นกล้าสีขาว น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/11/14 2561
251 รองชนะเลิศ โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/11/14 2561
252 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/11/21 2561
253 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/21 2561
254 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 -ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคดนโลยี ของนักเรียน นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/12/21 2561
255 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/21 2561
256 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/21 2561
257 รางวัลเหรียญเงิน นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/21 2561
258 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/21 2561
259 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4-ม.6 น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/21 2561
260 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3 นายธรรมนูญ ปัญโนจา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/21 2561
261 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/23 2561
262 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/23 2561
263 ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.๔-๖ ผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/12/23 2561
264 เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/23 2561
265 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพะเยา น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/23 2561
266 เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/23 2561
267 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวชลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/23 2561
268 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/23 2561
269 เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/12/23 2561
270 นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๑๐/๒๕๖๑ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/28 2561
271 คูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน น.ส.เพลินจิตร จันทรักษ์ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
272 เกียรติบัตร “ครูดี ศรีแม่จริม” เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
273 รางวัล "ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน" โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตามรอยเบื้องยุคลบาท นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
274 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีแห่งแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
275 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นายเกษมศานต์ กาวิชัย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
276 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
277 รางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญวันครู “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
278 ครูดีศรี สพม.เขต 37 น.ส.ภัทรมน นาเหมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
279 ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561 นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
280 รางวัลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ประจำปี 2562 นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/01/16 2562
281 รางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน” โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
282 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
283 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
284 ครูคุรุสภา ระดับดีเด่น ระดับประเทศ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
285 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/01/16 2562
286 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
287 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นางนงลักษณ์ วิลาศ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
288 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีเทพ” ประจำปี 2562 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
289 ได้รับโล่ "ครูดีเด่นที่มีผลงานเชิงประจักษ์" เนื่องในโอกาสวันครู นางโศรญา สัจจะ ศรีนครน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
290 การปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
291 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน น.ส.หิรัญญา อุปถัมภ์ บ้านหลวง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
292 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีแห่งแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาท ระดับชาติ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
293 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
294 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
295 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
296 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
297 รางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
298 ครูดีไม่มีอบายมุข นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
299 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
300 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
301 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา2561 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
302 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นม.4-ม.6 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/17 2562
303 คุรุสดุดี นางสุพัฒตา โนทะนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/17 2562
304 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและสื่อการสอน น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/21 2562
305 ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/24 2562
306 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น นายจักรกฤษณ์ พรมไชย แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/28 2562
307 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ “รางวัลระดับดี” นายนพรัตน์ ใบยา ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/02/02 2562
308 เหรียญทอง Best Practice โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/02/08 2562
309 ชนะเลิศ เหรียญทอง ประกวด Best Practice น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/02/08 2562
310 เกียรติบัตรเข้าร่วม การนำเสนอโครงงานนักเรียน กับการประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” การประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯสวทช.ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/02/08 2562
311 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานนักเรียน กับการประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” การประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯสวทช.ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/02/09 2562
312 โครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า"ครั้งที่ 37 นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/02/19 2562
313 จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2562 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/02/20 2562
314 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น นายประดิษฐ์ หาญยุทธ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/02/21 2562
315 วิทยากรโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/03/01 2562
316 เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสมาคม/ชมรมผู้ปกครองและครู ดีเด่น นายสมศักดิ์ ต้นใส นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/03/07 2562
317 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับภาคคณะสงฆ์) นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/03/08 2562
318 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะสงฆ์) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1- ม. 3) นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/03/08 2562
319 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะสงฆ์) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4- ม. 6) นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/03/08 2562
320 โรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดการบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะสงฆ์) ช่วงชั้นที่ 3 นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/03/08 2562
321 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง นายมานิตย์ พรมถานา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/03/08 2562
322 โรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดการบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะสงฆ์) ช่วงชั้นที่ 4 นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/03/08 2562
323 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/03/15 2562
324 ผ่านการคัดเลือก เพื่อไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์ ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายมนตรี นันตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/03/17 2562
325 ครูผู้สนับสนุน ให้คำแนะนำนักเรียน สามารถรับรางวัลพระราชทาน นายเชาว์วัตน์ ปิงยศ รับรางวัลพระราชทานเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ พร้อมเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ได้รับเข็มพระราชทาน พระนามาภิไธย นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/04/02 2562
326 การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น ประเภท กลุ่มสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 นางปราณี ไชยโภชน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/04/23 2562
327 การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น ประเภทที่ปรึกษากลุ่ม นางปราณี ไชยโภชน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/04/23 2562
328 ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่าน ประเภท สมาชิกยวเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 นางปราณี ไชยโภชน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/04/23 2562
329 มีความสามารถจัดการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/05/03 2562
330 รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 น.ส.ภิญญดา คำอ้ายล้าน สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/05/09 2562
331 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/05/20 2562
332 รางวัลอาสาสมัครฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งมูลนิธิเอเอฟเอส AFS Hosting Center Outstanding Volunteer of the Year 2019 นางอทิตยา ปิมปา สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/05/29 2562
333 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/05/30 2562
334 โรงเรียนปลอดขยะ ระดับดี น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/05 2562
335 สถารศึกษาผ่านเกณฑ์ระดับดี "กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จังหวัดน่าน" ระดับมัธยมศึกษา นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/05 2562
336 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/05 2562
337 รางวัลผ่านเกณฑ์ โรงเรียนปลอดขยะ น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/05 2562
338 โรงเรียนปลอดขยะ น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/05 2562
339 โรงเรียน Zero waste ผ่านเกณฑ์ระดับดี น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/06/05 2562
340 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดี มัธยมศึกษา นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/05 2562
341 เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/06/06 2562
342 รางวัลที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/06/10 2562
343 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี ตอน นิราศสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ นางสุวพัชร เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/06/10 2562
344 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/06/12 2562
345 ระบบดูแลช่วยเหลือระดับทอง น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/17 2562
346 รางวัลที่ ๒ การอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/06/24 2562
347 รางวัลที่ ๒ การอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/06/24 2562
348 เครือข่ายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีการบูรณาการสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่โดดเด่น นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/26 2562
349 รับการติดตามและประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ผ่านเกณฑ์ 7 มาตรฐานในระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/26 2562
350 บุคลากรต้นแบบเก่งและดี To Be Number One รุ่น 2 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/06/26 2562
351 เหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/06/27 2562
352 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/06/30 2562
353 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2561 นายนิวัฒน์ ใจบาล สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/07/01 2562
354 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/07/01 2562
355 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/07/01 2562
356 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ เหรียญทอง ซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุ่นสมัครเล่น รายการ แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34 และ แบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปี 2562 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/07/06 2562
357 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ นายชาติชาย ทองแดง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/07/21 2562
358 ด.ญ.วรพินทุ์ แก้วโน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม นายชาติชาย ทองแดง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/07/21 2562
359 ครูที่ปรึกษาโครงงานประเภทนำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี ระดับเหรียญทอง นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/07/23 2562
360 การประกวดคัดไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา นางภัทราปภา บัวอาจ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/07/24 2562
361 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดไทย งานมหกรรมส่งเสริมความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/07/24 2562
362 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมการประกวดคัดไทยระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/07/24 2562
363 เป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางงวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/07/24 2562
364 รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเขียนชื่อพืช น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/07/26 2562
365 การแข่งขันประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/07/26 2562
366 การแข่งขันกรอกวัสดุปลูกใสถุง น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/07/26 2562
367 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/07/26 2562
368 รางวัญเหรียญทองการแข่งขันเรียงเมล็ดพพช น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/07/26 2562
369 รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอแนะนำกลุ่มยุวเกษตร น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/07/26 2562
370 เข้าร่วมงานยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562 น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/07/26 2562
371 รางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดคลิปยุวเกษตร น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/07/26 2562
372 ครูผู้สอน ควบคุม ให้คำแนะนำ นักเรียน นางสาวสรารัตน์ ขันทยศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/07/30 2562
373 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/02 2562
374 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/02 2562
375 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันซูโดกุ (SuDoKu) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 จ.นครสวรรค์ นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/02 2562
376 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/02 2562
377 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การสวดมนต์หมู่ฯ ประเภท 10 คน งานส่งเสริมศีลธรรมด้านพุทธศาสนา ครั้งที่ 4 (MCU Contest) นายมานิตย์ พรมถานา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/02 2562
378 ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/02 2562
379 ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/02 2562
380 รางวัลผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 น.ส.ภิญญดา คำอ้ายล้าน สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/04 2562
381 รางวัล เหรียญทอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/05 2562
382 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธมศึกษาตอนต้น นางรัฐพร ธิเสนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/09 2562
383 การแข่งขันCover Dance รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี น.ส.กชพร รักษากุลภักดี โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/10 2562
384 รางวัลที่ 2 จากการเขียนเรื่องสั้น ชื่อเรื่อง "แม่...พระในบ้าน" นางวรวีร์ สวัสดิสุข ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/12 2562
385 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/14 2562
386 รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "สังคมไทยในอุดมคติ" นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/14 2562
387 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "สังคมไทยในอุดมคติ" นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/14 2562
388 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/14 2562
389 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ปี 2561 นายสมศักดิ์ ต้นใส นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/15 2562
390 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/16 2562
391 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันมารยาทไทย ระดับเหรียญทอง นายสุพนธ์ มหายศนันท์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/17 2562
392 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับเหรียญทอง นายสุพนธ์ มหายศนันท์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/17 2562
393 ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน ทุ่มเท มุ่งมั่น แนะนำแนวทางด้วยความปรารถนาดีแก่ลูกศิษย์ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/18 2562
394 ครูที่ปรึกษา แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 9) น.ส.จริยา ใจยศ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/21 2562
395 อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญเงิน น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/23 2562
396 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/23 2562
397 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญเงิน "เตาพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระดาษรีไซเคิล" นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/23 2562
398 รางวัล เหรียญเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/23 2562
399 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบตัวทำละลายต่อประสิทธิภาพการสกัดและติดสีครั่ง รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/23 2562
400 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/26 2562
401 รางวัลเหรียญทอง แข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ ม.ปลาย นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/26 2562
402 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นางบุษบา จันทร์สุข จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/26 2562
403 รางวัลเหรียญทองแดง แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ต้น นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/26 2562
404 รางวัลเหรียญทองแดง แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/26 2562
405 รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปี 2562 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/08/28 2562
406 ครูที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับเหรียญเงิน นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/30 2562
407 ชนะเลิศประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/08/31 2562
408 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/01 2562
409 นายชวศิลป์ เต็งไตรรัตน์ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียรไนเพชร การแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/01 2562
410 นายธราเทพ เทพอาจ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียรไนเพชร การแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/01 2562
411 นายสุรยุทธ์ บุณยเวทย์ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียรไนเพชร การแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/01 2562
412 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
413 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-6 นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/05 2562
414 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
415 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 นางสริตา เขื่อนธะนะ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
416 รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างWebpageประเภท web editor ระดับชั้นม.1 - ม.3 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
417 รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท text editor ระดับชั้นม 1 ถึงม 3 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
418 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม. 1 -ม. 3 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
419 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-6 นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
420 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
421 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม.4-ม.6 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
422 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ ระดับเหรียญทอง นางนงลักษณ์ วิลาศ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
423 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6 น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
424 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 นางสริตา เขื่อนธะนะ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
425 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น นายประดิษฐ์ หาญยุทธ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
426 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั้นม.4 - ม.6 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
427 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้น ม.4 – ม.6 น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
428 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 นางสริตา เขื่อนธะนะ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
429 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ปลาย นายประดิษฐ์ หาญยุทธ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
430 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
431 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.4-ม.6 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/06 2562
432 ครูผูุ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/06 2562
433 ครูผูุ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/06 2562
434 ครูผูุ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/06 2562
435 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งข้นการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/07 2562
436 ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
437 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
438 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 นางนริศรา กิติวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
439 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ชั้นม.๔ - ม.๖ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/07 2562
440 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
441 ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต วรนคร และศิลาทอง ประจำปีการศึกษา 2562 นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
442 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ชั้นม.๔ - ม.๖ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
443 เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท สามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
444 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
445 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
446 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นม.๑ - ม.๓ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/07 2562
447 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
448 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นม.๑ - ม.๓ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
449 เป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับ ม.ต้น นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
450 รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
451 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
452 นางสาวนันทนัท อินทะพนา นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
453 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.1-ม.3 นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
454 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
455 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
456 เป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับ ม.ปลาย นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
457 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.๔ -ม.๖ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/07 2562
458 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-6 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
459 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
460 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1- ม.3 นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
461 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
462 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/07 2562
463 รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
464 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
465 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ น.ส.จงรักษ์ ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
466 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นม.๑ - ม.๓ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/07 2562
467 ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
468 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/07 2562
469 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
470 ครูผู้สอนที่เอาใจใส่ดูแลส่งเสริมความสามารถนักเรียนได้รับรางวัล รอบเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง 16 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมนุนี นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/08 2562
471 รางวัล“ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/09 2562
472 รางวัลการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/09/10 2562
473 เป็นบุคคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/16 2562
474 เสมาพิทักษ์ นายปราโมทย์ กิวัฒนา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/16 2562
475 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี ๒๕๖๒ นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/16 2562
476 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
477 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
478 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน ต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
479 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุงบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.1-ม.3 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
480 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
481 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังงานประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นางสาวอรนิล สินธุ์ทวีศักดิ์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
482 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
483 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
484 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ(3D) ระดับชั้น ม1-3 นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
485 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
486 รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายเกรียงไกร ไชยภักษา แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
487 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางนงนุช นิลคง บ้านหลวง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
488 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรยาณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน รดับชั้นม.1-ม.3 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
489 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
490 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นายวิชิต สาธร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
491 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 นางสาวอรนิล สินธุ์ทวีศักดิ์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
492 รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-6 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
493 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม1-3 นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
494 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
495 การประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมปลายงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
496 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับม.ต้น น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว นาหมื่นพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
497 ระดับเหรียญกิจกรรม การประกวดหนังสือลดามเล็กระดับชั้น ม.4-ม.6 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
498 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางนงนุช นิลคง บ้านหลวง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
499 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
500 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
501 การประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมปลายงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
502 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
503 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
504 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณธรรม ระดับชั้นม.4-ม.6 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
505 กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สหวิทยาเขตน่านเหนือ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
506 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอเม็ท) ม.1-ม.3 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
507 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
508 ระดับเหรียญเงินกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.4-ม.6 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
509 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 นายสมนึก ปินตา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
510 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันซุโดกุระดับชั้นม.4-ม.6 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
511 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-ม.3 นายวิชิต สาธร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
512 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ (SuDoKu) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
513 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
514 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
515 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอเม็ท) ม.1-ม.3 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
516 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
517 ระดับเหรียเงิน กิจกกรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมา.4-ม.6 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
518 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
519 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางอทิตยา ปิมปา สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
520 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ (SuDoKu) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
521 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
522 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ นางพริม เทพทิพย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
523 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
524 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
525 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-ม.6 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
526 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
527 เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
528 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
529 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ชั้นม.1 – ม. 3 นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
530 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกาา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
531 รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายเกรียงไกร ไชยภักษา แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
532 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.ญาดา กาป้อง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
533 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 น.ส.ชรินพร ทะยศ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
534 ครูผูสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
535 กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียว ระดับม.1-3 ชนะเลิศเหรียญทอง น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
536 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.4-6 น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
537 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ม.4-6) นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
538 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
539 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
540 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)ระดับชั้นม.1-ม.3 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
541 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
542 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
543 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกกรมประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
544 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิส อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายสมนึก ปินตา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
545 ครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
546 กิจกรรม การเข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
547 กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียว ระดับม.1-3 ชนะเลิศเหรียญทอง น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
548 รางวัลเหรียญเงิน แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระพับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
549 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
550 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
551 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายกันตวิชญ์ ธิเสนา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
552 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางรัฐพร ธิเสนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
553 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.4-6 น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
554 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
555 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
556 ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
557 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
558 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท ) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
559 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งชันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้นม.1-ม.3 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
560 กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร คาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับม.1-3 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
561 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
562 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ นางพริม เทพทิพย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
563 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1-3 น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
564 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
565 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
566 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
567 กรรมการตัดสิน โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
568 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขัน Comic Strip ม.1-3 น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
569 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
570 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม. 4 - ม.6 น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
571 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
572 รางวัลเหรียญเงิน ต้นแบบการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/09/18 2562
573 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-6 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
574 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ นางวัชราพร มาลี สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
575 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดโครงงานคุณผธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
576 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ 4 การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ม.1-3 น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
577 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ม. 4-6 นางภัทราปภา บัวอาจ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
578 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
579 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Impromptu Speech Competition ระดับ ม ต้น นางลักษณา ได้พร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
580 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1- ม.3 น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
581 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ ทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
582 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-3 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
583 รางวัลเหรียญเงินแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระพับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
584 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
585 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ม. 1-3 นางภัทราปภา บัวอาจ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
586 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ นางวัชราพร มาลี สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
587 เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
588 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 น.ส.ชรินพร ทะยศ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
589 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับม.ปลาย น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
590 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
591 ครูผูสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
592 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.1-3 น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
593 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
594 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
595 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
596 ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commision Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA) นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/19 2562
597 รางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/09/19 2562
598 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/19 2562
599 ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับ ScQA นางวณัทสนันท์ คงตาล ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/09/19 2562
600 ครูผู้สนับสนุน ให้คำแนะนำนักเรียน สามารถรับรางวัลพระราชทาน นายเชาว์วัตน์ ปิงยศ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขา ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/20 2562
601 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปี2562 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/20 2562
602 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขตน่าน ๑ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/20 2562
603 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 นายจักรกฤษณ์ พรมไชย แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/24 2562
604 เป็นบุคคลตัวอย่างในการคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/24 2562
605 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายจักรกฤษณ์ พรมไชย แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/24 2562
606 “ครูแนะแนวต้นแบบ ศธภ.17” ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการแนะแนว จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/25 2562
607 รางวัลระดับดีเด่น การประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขตประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/09/30 2562
608 รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูที่ปรึกษานักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/10/03 2562
609 นักเรียนดีเด่น นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/10/14 2562
610 ครูดีเด่น นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/10/14 2562
611 นักเรียนทุนพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)" รุ่น ที่ ๑๑/๒๕๖๒ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/10/14 2562
612 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.4-ม.6 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/10/17 2562
613 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/10/18 2562
614 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/10/28 2562
615 ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/10/28 2562
616 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/10/28 2562
617 การแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนแห่งชาติ "ตากเกมส์" ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/11/10 2562
618 ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตองเยาวชนแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ตากเกมส์" นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/11/10 2562
619 ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตองเยาวชนแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ตากเกมส์" นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/11/10 2562
620 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/11/23 2562
621 เป็นกรรมการการสอบธรรมศึกาา คณะสงฆ์อำเภอเมองน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 นายกันตวิชญ์ ธิเสนา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/11/29 2562
622 ผู้ฝึกสอนกีฬายูโดจังหวัดน่าน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่41 นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/11/29 2562
623 การแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 นางปราณี ขัติเนตร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/07 2562
624 ครูที่ปรึกษาโครงการ "กล้าดี" ปีที่ 4 ประจำปี 2562 นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/13 2562
625 Is an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 2019 นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/12/15 2562
626 s an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 2019 นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/12/15 2562
627 Is an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 2019 นางวณัทสนันท์ คงตาล ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/15 2562
628 s an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 2019 นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/12/15 2562
629 ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2562 นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/15 2562
630 Is an Acadamic Institution that promotes the capabilities of students in the Thailand Educational Development and Evaliation Tests program for Mathematics and Science of 2019 นางวณัทสนันท์ คงตาล ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/12/15 2562
631 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/20 2562
632 ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา(Youth Counselor;YC) น.ส.ลำดวน ท้าวเชียง สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/20 2562
633 นางสาวสุธีกานต์ แซ่พ่าน นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
634 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ เนื่องในงานสี่เผ่าชาวดอยหลวง ประจำปี 2562 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
635 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นางสริตา เขื่อนธะนะ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
636 รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint นายสมทบ จินารักษ์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
637 รางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ เนื่องในงานสี่เผ่าชาวดอยหลวง ประจำปี 2562 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
638 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - ม. 3 นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
639 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นางสริตา เขื่อนธะนะ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
640 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
641 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับหรียญทอง กิจกรรมการประกวดหนังสือเลมเล็กระดับช้น ม.4-ม.6 น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
642 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้นม.4-ม.6 นายสมโภชน์ จันด้วง สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
643 รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-6 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
644 รางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
645 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
646 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นางสริตา เขื่อนธะนะ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
647 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
648 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 นางนงคราญ เจริญพงษ์ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
649 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
650 กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 รับรางวัลระดับเหรีญยทอง น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
651 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
652 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
653 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 น.ส.พัทยา คำกองจันทร์ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
654 ครูผู้สอนนักเรียน กวีเยาวชนรุ่นใหม่ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางนงคราญ เจริญพงษ์ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
655 ผู้ฝึกฝนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
656 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ ระดับเหรียญเงิน นางนงลักษณ์ วิลาศ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
657 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
658 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-ม.6 น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
659 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
660 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
661 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
662 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1-3 น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
663 การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางสาวภรณ์ชนก สุทธหลวง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
664 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.ต้น ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
665 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
666 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
667 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
668 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
669 กิจกรรม การเข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครืีองเคียว ระดับชั้น ม.-ม.3 ระดับเหรียญทอง น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
670 รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint นายสมทบ จินารักษ์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
671 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
672 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/22 2562
673 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/22 2562
674 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นม.๑ - ม.๓ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/22 2562
675 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นม.๑ - ม.๓ ครั้งที่ ๖๙ จังหวัดสุโขทัย นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/22 2562
676 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
677 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
678 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 นางปราณี ไชยโภชน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
679 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นม. 4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
680 เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
681 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายสมนึก ปินตา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
682 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3 นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
683 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
684 ครูฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
685 เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นม.1-ม.3 นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
686 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
687 ครุผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายกันตวิชญ์ ธิเสนา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
688 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
689 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่69 นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
690 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับม. ปลาย น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
691 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ระดับชั้น ม. 1- ม.6 นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
692 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
693 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
694 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (ระดับชั้น ม.1-ม.3) นางสาวอริศา สมบูรณ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
695 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
696 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
697 เป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางงวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับ ม.ปลาย นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
698 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
699 เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นม.1-ม.3 นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
700 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
701 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.1- ม.6 นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
702 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.4- ม.6 นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
703 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายสมนึก ปินตา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
704 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (ระดับชั้น ม.4-ม.6) นางสาวอริศา สมบูรณ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
705 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 ม.3 นายมัคคะสัณห์ พลทิพย์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
706 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 นายพงษ์ศิริ สินเสาร์ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
707 ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.๔-๖ ผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
708 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
709 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใข้ ระดับม.4-6 นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
710 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
711 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองขนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
712 ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑- ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย น.ส.ราตรี แปงอุด บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
713 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ม. 4-6 นางภัทราปภา บัวอาจ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
714 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
715 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 ม.3 นายมัคคะสัณห์ พลทิพย์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
716 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ ม.1-3 นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
717 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางรัฐพร ธิเสนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
718 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับม.4-6 นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
719 รางวัลระดับเหรียญทองเเดง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
720 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
721 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขัน story telling ม.4-6 น.ส.พิไลวรรณ ปะทะดวง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
722 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย น.ส.ราตรี แปงอุด บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
723 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ จาก 44 ทีม กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
724 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง น.ส.จงรักษ์ ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
725 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
726 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
727 เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
728 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
729 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นม. 4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
730 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
731 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 นางปราณี ไชยโภชน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
732 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6 นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
733 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมประกวดภาพยนต์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 นางสาวจารุนันท์ อินทะรังษี สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
734 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
735 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับชาติ น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
736 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ นายมานพ ตันติกตัญญุ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
737 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม. 4 - ม.6 น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
738 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
739 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
740 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
741 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ4 จาก 44 ทีม กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวัน นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
742 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4- ม.6 นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
743 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใข้ ระดับม.4-6 นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
744 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดเขียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นม. 4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
745 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ม.1-3 นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
746 เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-6 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
747 ครูผู้สอน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย น.ส.ปณิสรา วงสุยะ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
748 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
749 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
750 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับชาติ น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
751 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
752 เป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางงวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับ ม.ต้น นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
753 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
754 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
755 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราลวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
756 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย นายนพรัตน์ ใบยา ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
757 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
758 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 นางนริศรา กิติวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
759 ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับ A นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/12/24 2562
760 วิทยากรอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/26 2562
761 เป็นผู้สนับสนุนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน รายการแม็กท์พลอยส์ ครอสเวิดร์เกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 นางณัฐกา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/01/05 2563
762 ประธานผู้ชี้ขาดกรีฑาประเภทลู่ สพป.1 ประจำปี 2562 นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/08 2563
763 เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางโศรญา สัจจะ ศรีนครน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/08 2563
764 ครูพี่เลี้ยงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำปีการศึกษา 2562 ค่ายวัยใสใจพุทธะ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/01/09 2563
765 การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/01/11 2563
766 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
767 “ครูดีศรี สพม.เขต 37”รางวัลดีเด่น นางมัธณา จินะแปง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
768 รางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลครูดีศรี สพม.37 ระดับสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ประจำปี 2562 นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
769 ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา 2562 นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
770 รางวัลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ประจำปี 2563 นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/01/16 2563
771 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
772 เกียรติบัตร รางวัล “ครูดีศรี สพม.เขต 37” ระดับเหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
773 ครูดีไม่มีอบายมุข นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
774 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
775 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
776 โล่เกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) นางศุภลักษณ์ พาลวัล สารทิศพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
777 รางวัล "ครูดีศรี สพม.เขต 37" รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น.ส.ปณิสรา วงสุยะ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
778 "ครูดีศรี สพม.เขต ๓๗"รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางบุษบา จันทร์สุข จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
779 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีเทพ” ประจำปี 2563 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
780 “ครูดีศรี สพม. เขต 37” รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
781 ครูดีศรี สพม.เขต37 รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 นางเมธาวี ขันทะสอน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
782 ครูดีศรีแม่จริม เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
783 รางวัลครูดี ศรี สพม.37 รางวัลดีเด่น ประจำปี 2562 นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
784 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศีกษา 2562 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
785 วิทยากรกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติ แม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
786 ครูดีศรี สพม.๓๗” รางวัลดีเด่น นายนพรัตน์ ใบยา ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
787 รางวัล “ครูดีศรี สพม.เขต 37” ระดับเหรียญทอง ประเภทประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
788 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข นางนฤตยา อะทะยศ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
789 ครูดีศรี สพม.37 รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 นายสมทบ จินารักษ์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
790 ครูดีศรี สพม.37 รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอน นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
791 รางวัล “ครูดีศรี สพม.เขต 37” รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
792 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.นราทิพย์ นรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
793 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Dek D Nan Model ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค จากคุรุสภา น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/01/17 2563
794 Certificate สายเขียว นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/22 2563
795 การประเมินคุณภาพภายนอก นายชรินทร มณีภูวนัตถ์ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/01/23 2563
796 โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/01/27 2563
797 รางวัลข้าราชการพลเรือน รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2562 นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/28 2563
798 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 19 nanmeebooks reading club นายสมโภชน์ จันด้วง สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/31 2563
799 การประกวดบรรยายธรรมช่วงชั้นที่ 3 นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/01/31 2563
800 การประกวดเรียงความกับกอช. นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/01/31 2563
801 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ19th NANMEEBOOKS READING CLUBในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็น Active Citizen นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/31 2563
802 ผู้รับผิดชอบ/สนับสนุน โครงการ อย.น้อย ประจำปี พ.ศ.2562 จนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี นางคนึงนิจ เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/03 2563
803 โรงเรียนอ.ย.น้อย ระดับดีมาก นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/03 2563
804 การรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี 2563 น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/03 2563
805 โรงเรียน อย. น้อย ระดับดีมาก น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/03 2563
806 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนอย.น้อย ระดับดีมาก นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/03 2563
807 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนอย.น้อย ระดับดีมาก นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/03 2563
808 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับดีมาก นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/03 2563
809 ผู้ประสานงานร่วมทีม โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/08 2563
810 ผู้ประสานงานร่วมทีม โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางการหน้า” ครั้งที่ 38 นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/08 2563
811 รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดน่าน) ระดับครูอาจารย์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/08 2563
812 ชนะเลิศคะแนนรวมโครงการตอบปัญหาธรรมะก้าวหน้า ครั้งที่ 38 นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/08 2563
813 Active trainer of MEP program น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/02/08 2563
814 ผู้ประสานงานร่วมทีม โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางการหน้า” ครั้งที่ 38 นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/02/08 2563
815 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice“เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/02/14 2563
816 ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/14 2563
817 ครูดี ศรีรัชมังคลาภิเษก น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/14 2563
818 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก นายธรรมนูญ ปัญโนจา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/14 2563
819 ิรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ( ภาคเหนือ) นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/02/14 2563
820 นางสาวสุชาวดี จันแก้ว นักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice (ภาคเหนือ) "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/02/14 2563
821 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดBest Practice ภาคเหนือ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/14 2563
822 ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice (ภาคเหนือ) "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/14 2563
823 เป็นผู้ช่วยเหลือเหล่ากาชาด จ.น่านในกิจกรรมจัดหารายได้การออกร้านกาชาด “งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๓” น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/16 2563
824 รางวัลครูต้นแบบการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/18 2563
825 รางวัลดีเด่น ประเภท Poster presentation นางสุกานดา รุณวุฒิ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/02/20 2563
826 รางวัลจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสา นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/20 2563
827 Certificate สายฟ้า นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/22 2563
828 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร นางสาวสุภัสสรา อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/22 2563
829 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมนำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ระดับชั้น ม. 1-3 นางสุวรรณี อุตมะ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/22 2563
830 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 น.ส.พัทยา คำกองจันทร์ บ่อเกลือ ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/02/22 2563
831 เหรียญทอง OBEC AWARDS น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/02 2563
832 “ครูรักการออม” โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2562 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/10 2563
833 ครูรักการออม นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/10 2563
834 ครูรักการออม นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/10 2563
835 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 2562 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/11 2563
836 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/11 2563
837 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/11 2563
838 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายเกรียงเดช ดีปินตา บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/11 2563
839 โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2563 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/03/16 2563
840 ชนะเลิศ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ( OBEC AWARDฆ) ระดับภาคเหนือ นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/03/16 2563
841 ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/03/19 2563
842 ครูผู้เข้าร่วมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/03/19 2563
843 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/04/01 2563
844 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/04/24 2563
845 เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม ตามโครงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/01 2563
846 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/05 2563
847 การทดสอบวัดความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/05 2563
848 การทดสอบความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/05 2563
849 การทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/05 2563
850 ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล มนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายกันตวิชญ์ ธิเสนา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/07 2563
851 เกียรติบัตร "ฅุรุชนคนดี" น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/09 2563
852 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา (วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/12 2563
853 การนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภทผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ปีการศึกษา 2562 นางรัชนีวรรณ บุญทวี สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
854 รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางทิวาพร บุตรแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
855 การนำเสนอนวัตกรรม น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
856 การนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรีนญทอง น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
857 รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น.ส.ปณิสรา วงสุยะ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
858 รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอนวัตกรรม ประเภทครู กุล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
859 รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ปีการศึกษา 2562 นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
860 การนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
861 รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง น.ส.ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
862 รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ปีการศึกษา 2562 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
863 รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภทครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
864 รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
865 การนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
866 เกียรติบัตรครูผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุดจาก สพม. เขต 37 นายพรณภัทร ยาสมุทร ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/30 2563
867 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 อันดับสูงสุด Top Ten Learning Development Monthly ลำดับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/30 2563
868 ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด Top Ten Learning Development Monthly ลำดับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/30 2563
869 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ลำดับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/30 2563
870 มีผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา(วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์) นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/26 2563
871 เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา (วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
872 มีผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา(วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์) นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
873 โรงเรียนสา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (คณิตศาสตร์)) นายเกษมศานต์ กาวิชัย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
874 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา คือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางนริศรา กิติวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/06/26 2563
875 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2562 สูงกว่าระดับประเทศ1วิชา น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
876 ผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 รายวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับชาติ นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
877 โรงเรียนสา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา (ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)) นายเกษมศานต์ กาวิชัย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
878 มีผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา(วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์) นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/06/26 2563
879 เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
880 เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์) นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
881 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์) น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/26 2563
882 รางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน” โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/29 2563
883 ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด Top Ten Learning Development Monthly ลำดับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/30 2563
884 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ลำดับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/30 2563
885 ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด (Top Ten Learning Development Monthly) ลำดับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/30 2563
886 ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด (Top Ten Learning Development Monthly) ลำดับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายบน 2563 น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/30 2563
887 แข่งขันการอบรมออนไลน์ เกียรติบัตรจำนวน 227 ใบ นางณัฐกา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/30 2563
888 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด ลำดับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/30 2563
889 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 อันดับสูงสุด Top Ten Learning Development Monthly ลำดับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/06/30 2563
890 เป็นวิทยากรค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/01 2563
891 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น กระจำปี 2563 ประเภทผู้สอน นายอำนาจ จิตอารี เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/01 2563
892 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2563 นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/01 2563
893 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น นายปราโมทย์ กิวัฒนา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/01 2563
894 นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ best Practiice INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020 น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
895 นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับ silver ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ นายเกรียงเดช ดีปินตา บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
896 เกียรติบัตรนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ สพม. เขต 37 นายพรณภัทร ยาสมุทร ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
897 รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" ระดับ Bronze ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
898 โล่เกียรติยศรางวัล Platinum นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ น.ส.ปณิสรา วงสุยะ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
899 โล่เกียรติยศ รางวัล Platinum นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice “INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020” ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเเละทัศนศิลป์ นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
900 รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" ระดับ Silver นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
901 รางวัลนวัตกรรม/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice “INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020” ระดับ Bronze ประเภทครูผู้สอน น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
902 รางวัลนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice ระดับ Gold ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.จงรักษ์ ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
903 รางวัลระดับ Bronze ผลงานนวัตกรรม /วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice“INNOVATION SYMPOSIUM SESA ๓๗ ๒๐๒๐ ” ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
904 นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
905 นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
906 นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็ฯเลิศ best practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020 ระดับ Golg น.ส.ญาดา กาป้อง ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
907 รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 2020" ระดับ Gold ประเภท ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
908 รางวัลระดับ Platinum มีผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Best Pratice "Innovation Symposium Sesa 37 2020" นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
909 รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice “INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020” ระดับ Gold ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
910 รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระดับ Bronze น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว นาหมื่นพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
911 นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" ระดับ Bronze ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
912 รางวัลนวัตกรรม/วีการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับ Bronze นางภัทราปภา บัวอาจ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
913 รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/17 2563
914 เหรียญเงิน หลักสูตรรักษ์ป่าน่านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/17 2563
915 เหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม คุรุสภา นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/17 2563
916 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัฒนกรรม ประจำปี 2563 หลักสูตรรักษ์ป่าน่านกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบ Active Learning ส่งเสริมจิตอนุรักษ์อย่างยั้งยืน นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/17 2563
917 ครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน น.ส.รินรวดี กวาวสืบ สตรีศรีน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/23 2563
918 รางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/24 2563
919 “ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น” ตามประกาศคุรุสภา ประจำ ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/24 2563
920 เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/07/26 2563
921 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ "กลอนสุภาพ"ประเภทครูและบุคลากรทั่วไป เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/29 2563
922 ผู้บริหารสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน ปีการศึกษา 2561 นายพีระพงษ์ ไชยเชิด สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/29 2563
923 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/29 2563
924 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/29 2563
925 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดัเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 นายสมศักดิ์ ต้นใส นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/29 2563
926 รางวัลเสมา ปปส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/07/29 2563
927 Best Practice โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชื่อผลงาน : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบ PRATAT Model นางจิราภา อินสองใจ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/29 2563
928 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา2561 นายสุรศักดิ์ คำศรีใส ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/29 2563
929 รางวัลเสมา ปปส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/29 2563
930 รางวัลเสมา ปปส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/29 2563
931 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข น.ส.อนุสรา ศรีทาเกิด ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/29 2563
932 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดัเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 นายสมศักดิ์ ต้นใส นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/29 2563
933 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/29 2563
934 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 อันดับสูงสุด Top Ten Learning Development Monthly ลำดับที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/30 2563
935 ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด Top Ten Learning Development Monthly ลำดับที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/30 2563
936 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ลำดับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/30 2563
937 เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ2563 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/07/30 2563
938 วิทยากรให้การฝึกอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางรัฐพร ธิเสนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/30 2563
939 แข่งขันการอบรมออนไลน์ เกียรติบัตร นางณัฐกา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/31 2563
940 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมาพิทักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ทำประโยชน์ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(รางวัลเสมาพิทักษ์)ประจำปี พ.ศ. 2563 นายมานพ ตันติกตัญญุ บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/03 2563
941 เสมาพิทักษ์ นายอารักษ์ อุตมะ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/03 2563
942 โครงการลูกเสือ เนตรนารีสร้าฝายชะลอน้ำ น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/05 2563
943 ครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต น.ส.มนัญยา สายซอ สารทิศพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/05 2563
944 เข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธาณประโยชน์(สร้างฝายชะลอน้ำ) นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/05 2563
945 เข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (สร้างฝายชะลอน้ำ) นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/07 2563
946 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/12 2563
947 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC OWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 256 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/13 2563
948 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 นายมัคคะสัณห์ พลทิพย์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/13 2563
949 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/13 2563
950 ชนะเลิศ เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ( OBEC AWARDฆ) ระดับชาติ นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/13 2563
951 เข้าร่วม กิจกรรมค่ายเยาวชนน่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประตูอาเซียน ครั้งที่ 4 นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/14 2563
952 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/17 2563
953 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 น.ส.จริยา ใจยศ สา ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/17 2563
954 รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกิจกรรม Family Fit พิชิตโควิด-19 ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 น.ส.กชพร รักษากุลภักดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/18 2563
955 รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม Family Fit พิชิตโควิด-19 ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 น.ส.กชพร รักษากุลภักดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/18 2563
956 รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/18 2563
957 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็ม ๒๐๒๐ น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/19 2563
958 รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 1 นายพีระพงษ์ ไชยเชิด สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/19 2563
959 รางวัลชมเชย ( อันดับ 4)การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/20 2563
960 รางวัล Popular Vote การประกวด AR สื่อการเรียนการสอน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 9) นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/21 2563
961 ครูที่ปรึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน ระดับ ม.ปลาย ผลงานตู้พ่นฆ่าเชื้ออัตโนมัติ นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
962 ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานการศึกษาความเหมาะสมของดอกหญ้าคาในการดูดซับน้ำมัน นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
963 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน “การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากข่าและตะไคร้ชะลอการเกิดโรคผลเน่าในแก้วมังกร” งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ราชมงคลล้านนาน่าน ครั้งที่ 9 ประจำ น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
964 รางวัลระดับเหรีญญทอง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
965 ครูที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/21 2563
966 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททีม ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ นางปุณณดา ปราบริปู สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
967 ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียวและข้าวเจ้า นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
968 ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรม ชื่อผลงาน “ทัศนาวิถี ชมของดี นันทบุรีศรีนครน่าน” นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
969 ครูที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
970 เป็นคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูเเลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลีนิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/21 2563
971 ครูที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
972 ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียวและข้าวเจ้า นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/21 2563
973 ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานการศึกษาความเหมาะสมของดอกหญ้าคาในการดูดซับน้ำมัน นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/21 2563
974 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด AR สื่อการเรียนการสอน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 9) นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/21 2563
975 ครูที่ การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์ น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/21 2563
976 การแข่งขันกีฬาเปตอง มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/22 2563
977 ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/22 2563
978 ชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คลิปสั้น) "ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563" ประเภททีม ระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางนริศรา กิติวงค์ หนองบัวพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/24 2563
979 เป็นผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/24 2563
980 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/24 2563
981 โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน นางสาวปรียาพัชร โนราช ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
982 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2563 นายดาวี ตันเวียง เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
983 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
984 รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
985 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
986 รางวัลระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพม. ๓๗ นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
987 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง นายสมศักดิ์ ต้นใส นาหมื่นพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
988 เหรียญเงิน ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/25 2563
989 รางวัลระดับทองยอดเยี่ยม ครูต้นแบบการจัดการเรียนรูู้บูรณาการทักษะชีวิต นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/25 2563
990 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง ปีการศึกษา 2563 น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
991 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2563 นายเจริญเกียรติ ใบยา เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
992 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
993 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/25 2563
994 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2563 น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
995 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทอง น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
996 ระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/25 2563
997 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/26 2563
998 เป็นผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome โดย Google นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/08/26 2563
999 เป็นผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome โดย Google นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/26 2563
1000 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นางสุพัฒตา โนทะนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/27 2563
1001 รางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย - เทิดไท้จอมราชันย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โครงการเปิดบ้านภาษาไทย : รู้จัก เข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/27 2563
1002 ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย - เทิดไท้จอมราชันย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางนงคราญ เจริญพงษ์ สา ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/27 2563
1003 โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง “ชมพอกับพ่อ” โดย ด.ญ. วชิรา ประลังการ นางวรวีร์ สวัสดิสุข ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/27 2563
1004 ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด Top Ten Learning Development Monthly ลำดับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/30 2563
1005 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง 10 ลำดับสูงสุด ลำดับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/30 2563
1006 ชื่อนวัตกรรม Plickers Antonyms Words QR Code ทายคำศัพท์ภาษาจีนคำตรงข้าม น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/30 2563
1007 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ลำดับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/30 2563
1008 ผู้มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1009 เป็นที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดป้ายนิเทศ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/31 2563
1010 เป็นที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดภาพปะติด ชุดรีไซเคิลจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/08/31 2563
1011 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองยอดยี่ยม นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1012 เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม ของ สพม.เขต 37 นางณัฐกา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1013 เกียรติบัตรทอง เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาตนยอดเยี่ยม ประจำเดือนสิงหาคม นางอรทัย วิชัยยา ศรีนครน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1014 เป็นบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม ของ สพม 37 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1015 คุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (W.B.) นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1016 เกียรติบัตรทอง เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1017 พัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี นาหมื่นพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1018 ผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 นายฐิติกร ไชยจันดี จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1019 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับ ประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม น.ส.ราตรี แปงอุด บ่อเกลือ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563
1020 รางวัลระดับเงิน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2563 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/01 2563
1021 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ นายดาวี ตันเวียง เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/01 2563
1022 กรรมการตัดสินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/01 2563
1023 การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 กีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/03 2563
1024 ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ประเภท บุคคลหญิงคู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/03 2563
1025 ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ประเภท บุคคลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/03 2563
1026 ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ประเภท บุคคลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/03 2563
1027 ครูผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ประเภท บุคคลคู่หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/03 2563
1028 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/06 2563
1029 โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/09/07 2563
1030 ครูที่ปรึกษาดีเด่น นางณิชารีย์ น้อยราช สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/09 2563
1031 ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% ตามนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษา 2563 น.ส.ญาดา กาป้อง โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/09 2563
1032 ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 % น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/09 2563
1033 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 % ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2563 นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/09 2563
1034 ครูทีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100 % นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/09/09 2563
1035 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% นางทรรศน์มน กาละดี สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/09 2563
1036 ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/09 2563
1037 เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/09 2563
1038 ครูที่ปรึกษาดีเด่นก้านการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%ตามนโยบายของสพฐ. นางอัมพร ศรีเทพ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/09 2563
1039 รูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model(The model of waste management in the context of the participatory school using S.W.Model )ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/09 2563
1040 ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/09 2563
1041 รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดเล็ก นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/09/10 2563
1042 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง นายพงษ์ศิริ สินเสาร์ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/09/10 2563
1043 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/09/10 2563
1044 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง นางวิวาพร ชายครอง แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/09/10 2563
1045 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/10 2563
1046 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/09/10 2563
1047 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดเล็ก น.ส.ปณิสรา วงสุยะ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/09/10 2563
1048 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/11 2563
1049 การแข่งขันการทำแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน นายณัฐพงษ์ อายุยืน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1050 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1051 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางไพวรรณ ธินันท์ ศรีนครน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1052 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1053 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางฤทัยรัตน์ ชินายศ แม่จริม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1054 ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย นางณัฐกา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1055 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ฯ ระดับ ม.ต้น น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1056 เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเรืองเดช ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1057 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันทำแบบทดสอบความสามารถทางด้านภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา น.ส.บุญญารัตน์ ข่มอาวุธ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1058 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งการทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตกรรม 2563 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1059 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1060 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 นางสุวพัชร เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1061 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางรัตมณี ไชยหาญ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1062 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางกาญจนา กันแก้ว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1063 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1064 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1065 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางกาญจนา กันแก้ว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1066 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รีับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1067 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตกรรม 2563 น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1068 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1069 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1070 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1071 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 563 นางสุวพัชร เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1072 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2563 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1073 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทักษะสังคมศึกษา ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1074 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การตอลปัญหาการงานอาชีพ น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1075 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การรแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1076 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1077 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน นางณิชารีย์ น้อยราช สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1078 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1079 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การเเข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเเข่งขันทักษะวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปะหัตถกรรม 2563 นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1080 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1081 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1082 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การรแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1083 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2563 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1084 การแข่งขันโครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1085 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางไพวรรณ ธินันท์ ศรีนครน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1086 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1087 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพิจนิจพิจารณาวรรณคดี นางสาวชลิตา กิจการ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1088 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางไพวรรณ ธินันท์ ศรีนครน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
1089 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รีับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/12 2563
1090 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563