รางวัลที่ครูได้รับ

นายไตรพฤก ผางาม

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 นายไตรพฤก ผางาม สตรีศรีน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/01/16 2564