รางวัลที่ครูได้รับ

นายโกวิทย์ รักษา

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นายโกวิทย์ รักษา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
2 การประกวดโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นายโกวิทย์ รักษา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 0573/02/05 0573
3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง นายโกวิทย์ รักษา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/02/08 0575