รางวัลที่ครูได้รับ

นางวิจิตรา กาแก้ว

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 Gold Medal in the Story Telling Contest Level 7-9 at the 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/09/05 2565
2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับ ม.1-3 นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/04 2566
3 Gold Medal in the Story Telling Contest Level 7-9 at the 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2023 นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
4 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566